– Vi så et behov for å ta del i utviklingen fra vårt ståsted og kunne fungere som en relevant sparringspartner for den maritime næringen, sier Lars Alvestad, avdelingsdirektør for Fartøy og sjøfolk.

De utgjør et slagkraftig team, Kolbjørn Berge, Veronica Charlotte Haugan, Svein David Medhaug og Jarle Jacobsen. Sammen skal de fronte Sjøfartsdirektoratets satsing på ny teknologi, med spesielt fokus på autonome fartøyer og nye energibærere som hydrogen og batteri. De fire har forskjellig bakgrunn, men felles for dem alle er et genuint engasjement for innovasjon i sjøfarten. Det grønne skiftet krever nye løsninger, og Sjøfartsdirektoratet har en klar strategi om å ha og vedlikeholde spisskompetanse. Det skaper spennende jobber for de over gjennomsnittet teknologiinteresserte sjøfartsekspertene.

Drømmejobb

– På mange måter er dette drømmejobben, sier Veronica Charlotte Haugan.

Branningeniøren har bred bakgrunn og har blant annet jobbet med LNG, passasjerskip og olje- og gassindustrien før hun ble en del av ekspertteamet. For tiden arbeider hun på en mastergrad i brannsikkerhet, et fagområde med stor betydning for arbeidet med hydrogendrevne fartøyer.

– Hydrogen har mange egenskaper som gjør at det er viktig med spesielt fokus på brann- og eksplosjonsfare, i tillegg til sikkerhetskultur generelt, sier hun.

– Her får jeg og mine kolleger anledning til å holde oss à jour med den aller siste utviklingen på området.

Bakgrunnen for etableringen av gruppen, som jobber uavhengig av Sjøfartsdirektoratets øvrige fagavdelinger, var et sterkt ønske om å fungere proaktivt overfor næringen. Regelverk og andre reguleringer må holde tritt med utviklingen. Ekspertteamets oppgave er å bidra til at Sjøfartsdirektoratet har den kompetansen som er nødvendig for å komme tidlig inn i utviklingsprosesser. Slik kan de skape rammeverk som næringen kan forholde seg til.

Vil være døråpner

– Vår oppgave er å sørge for at Sjøfartsdirektoratet ikke blir en bremsekloss forden teknologiske utviklingen, sier Jarle Jacobsen, som arbeider mest med batteriteknologi.

Den tidligere maskinsjefen har seilt ute, før han i 2010 gikk i land til en stilling ved Naturkraft AS på Kårstø. Han begynte i Sjøfartsdirektoratet i 2014.

– Den norske maritime klyngen er sterkt posisjonert internasjonalt. En velfungerende tilsynsmyndighet som kan bidra med tilpasset regelverk og være en døråpner inn mot internasjonale organer som IMO, er en viktig faktor for norsk maritim industri, sier han.

- Samtidig er det viktig å understreke at sikkerheten alltid går foran, sier Svein David Medhaug, som har autonome fartøyer og navigasjonssystemer som sitt spesialfelt.

Han har bakgrunn som sjømann og har de siste årene jobbet mye med digitalisering av navigasjon og automatisering.

– På mange måter kan vi si at teknologien som skal til for å konstruere autonome skip, allerede foreligger – men per i dag snakker ikke systemene sammen, sier han.
I fremtiden vil det være annerledes, tror han.

– Effektivisering og økt sikkerhet er de viktigste driverne for denne utviklingen. Autonome fartøyer vil være rimeligere i drift, og alt tyder på at de også vil være sikrere, siden menneskelig svikt er en viktig årsak til sikkerhetsbrudd, sier han.

Kolbjørn Berge er fjerdemann på laget. Han har erfaring fra verftsindustrien med bygging av LNG-skip og har vært maskinist i offshoreflåten, og han understreker at erfaringene så langt er gode.

– Næringen er flink til å bruke oss, og vi har tett involvering i en rekke større prosjekter – både fra sidelinjen og som deltakere i prosjektgrupper, forteller han.

– Jeg tror den maritime energimiksen vil endres i fremtiden, og vi vil måtte forholde oss til flere ulike energibærere enn i dag. Det vil være helt nødvendig dersom vi skal nå klimamålene, legger han til.

Erfaringsutveksling er viktig

De fire ekspertene er samlokalisert på ett kontor. Her er målet at informasjonsdeling, erfaringsutveksling og bygging av faglig fellesskap skal komme både Sjøfartsdirektoratet og næringen til gode. I fremtiden vil innovasjon på flere områder konvergere, med autonome, hydrogendrevne fartøyer som et realistisk scenario. Samarbeid på tvers av fag og fartøytyper skaper de beste forutsetninger for Sjøfartsdirektoratets fremoverlente rolle i denne utviklingen.

– Vi har ønsket å sette sammen et best mulig faglig team som skal fungere som en ressurspool for direktoratet og våre kunder i næringen. Dette er et sterkt og ikke minst faglig oppdatert team i kontinuerlig utvikling, sier avdelingsdirektør Alvestad.