Moderniseringen av flåten krever økt bruk av moderne teknologi, både når det gjelder fangst- og prosessering. Det forventes at bruken av muliggjørende teknologier som kamerateknologi, big data, kunstig intelligens, autonomitet, sensorteknologi mm. vil få økt anvendelse om bord i fiskeflåten. Dette er teknologier som vi i SINTEF jobber med. I tillegg, gir forsøkstanken i Hirtshals oss muligheten til å teste skalerte modeller av fiskeredskap og havbrukskonstruksjoner. Fiskeriteknologi-gruppen i Sjømatteknologi har verdensledende kompetanse innenfor redskapsteknologi og jobber med relevante prosjekter innenfor mesopelagisk fisk og andre lite uutnyttede resurser, seleksjon i rekefiske, etisk fangst og avliving av villfisk, utvikling av snøkrabbe fiskeriet i Barentshavet, nedbrytbare garn og teiner, og anvendelse av nye teknologier for mer målrettet fiskeri, fangstidentifisering balnt annet i fiskeriene.

Noen av SINTEF OCEANS prosjekter:

 

  • Smartfish: SMARTFISH er et EU (H2020) prosjekt innvilget i 2018 og ledet av SINTEF Ocean. Målet i prosjektet er å revolusjonere fiskeflåten i forhold til bærekraftig produksjon gjennom teknologisk innovasjon. Det er 18 forsknings- og industripartnere i prosjektet som sammen skal videreutvikle eksisterende teknologiske innovasjoner innenfor maskinsyn, kamerateknologi, dataprosessering, maskinlæring, kunstig intelligens, big data, smarttelefoner og lesebrett, LED- teknologi, akustikk og ROV teknologi.  Prosjektet vil utvikle banebrytende og innovative systemer som kan revolusjonere alle aspekter av den europeiske fiskerisektoren innenfor overvåkning, analyser og forbedrede prosesser i fangst- og prosesseringsleddet.
     
  • Høsting på lavere trofisknivå: De fleste fiskeriene i verden er fult utnyttet. Dette betyr at vi er nødt til å fiske på nye marine ressurser lengre ned i næringskjeden for å øke tilgangen til marint råstoff. Mesopelagisk fisk, krill, dyreplankton og planteplankton er eksempler på ressurser som per i dag er marginalt utnyttet og som har stort potensiale i fremtiden. Det er mange utfordringer knyttet til disse potensielle fiskeriene, fra fangst og prosessering av råstoffet til miljøeffekter av beskatning og deres forvaltning. Avdelingen for sjømatteknologi jobber med flere prosjekter tilknyttet denne problemstillingen og satsingen innenfor dette tema er stor i den nærmeste fremtiden. 
     
  • Automatisert / robotisert matproduksjon: Norsk matproduksjon er preget av manuelle arbeidsoperasjoner som utgjør en vesentlig del av bedriftenes produksjonskostnader. For å kunne konkurrere med lavkostland, må fremtidens produksjon innen fiskeri og havbruk bli assistert av nye teknologier som sensorikk, robotikk og autonomitet. Det handler med andre ord om å erstatte menneskets øye – hjerne – hånd med maskinsyn – datamaskin – manipulator. Norsk sjømatindustrien har et stort verdiskapingspotensial ved å automatisere videreforedlingen av råstoffet i landet, både som et konkurransemiddel på det internasjonale markedet og som et tiltak mot import av billige matvarer. Det handler om å utnytte nærheten til våre naturgitte råvareressurser 100 prosent.