Statsgjeldskrise i en rekke europeiske land kombinert med sterk krone, høye lønninger og svake eksportmarkeder gir grunn til bekymring. Allikevel er det bedrifter som lykkes godt og som har vokst internasjonalt og konkurrert i lavkostland basert på kun know-how.

Statens oppgave er å legge til rette for disse bedriftene slik at de får rammebetingelser som gjør det mulig å lykkes internasjonalt.

– Det er næringslivet selv som må gjøre den største delen av jobben, mens Nærings- og handelsdepartementets kanskje fremste oppgave er å få på plass gode frihandelsavtaler. Disse avtalene bidrar til å sikre bedriftene bedre markedstilgang og forutsigbarhet, sier statssekretær Jeanette Moen i Nærings- og handelsdepartementet (NHD).

Garanti til de fleste land

NHD administrerer også diverse låne- og garantiordninger. De mest kjente er GIEK, eller Garantiinstituttet for eksportkreditt, og Eksportkreditt Norge. Disse ordningene er åpne for alle bransjer og kan gi eksportkredittgarantier til de fleste land i verden.

Ved å stille garantier på vegne av den norske stat, gjør GIEK det enklere å oppnå god finansiering og dra i land viktige eksportkontrakter. Historisk har GIEKs virksomhet bidratt til vekst for norsk eksportnæring, og forvalter garantier på om lag 135 milliarder kroner.

– Denne ordningen er viktig for norsk eksportindustri, og kanskje spesielt i den tiden vi er inne i nå med økonomisk usikkerhet i mange land i Europa. For når du kan stille garantier på vegne av den norske stat, så gjør ordningen det mye enklere å få fi nan-siering og å få på plass viktige kontrakter, forteller Moen.

 

“Når du kan stille garantier på vegne av den norske stat, så gjør ordningen det mye enklere å få finansiering.”

Innovasjon Norge

Et annet viktig virkemiddel fra det off entlige er Innovasjon Norge, som skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet gjennom å bidra til innovasjon og internasjonalisering. Innovasjon Norge er representert med kontorer i alle fylker og i mer enn 30 ulike land.

Her får næringslivet en inngangsport til en stor del av de off entlige, næringsrettede virkemidlene, og de bistår blant annet med risikofinansiering, internasjonaliseringstiltak, profilering av norsk næringsliv, kompetanseprogrammer, teknologispredning og rådgivning. Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal legge fram et forslag til en koordinert FoU-innsats mot marin, maritim og off shoresektoren for å skape et bedre samspill mellom dagens ordninger.

Jobber smartere

Pris på produktene som eksporteres er viktig, men det er ikke alltid prisen som avgjør om man vinner kontrakter. Faktorer som kvalitet og leveringsdyktighet er også viktig, men ikke minst at man ligger i front av den teknologiske utviklingen innenfor de nisjene man opererer i.

Mye av årsaken til at norske bedrifter lykkes på eksportmarkedet er at de har klart å produsere produkter som inneholder så mye know-how at de blir verdensledende.

– Norsk leverandørindustri har vist seg svært konkurransedyktig, og for disse bedriftene gjelder det å ligge i front og fi nne visse nisjer hvor de er best. De har også vist seg svært omstillingsdyktige, noe som gjør at de jobber stadig smartere og med færre hender. Det er noe av nøkkelen til at de er konkurransedyktige, forklarer Moen.