Det var i slutten av juni i år at næringsminister Monica Mæland lanserte GIEKs nye långivergaranti for eksportrelaterte investeringer i Norge.

- Staten har kraftfulle finansielle virkemidler for å stimulere til økt eksport. Skal man investere i egen bedrift, og minimum 50 prosent av omsetningen som investeringen genererer kommer fra eksport, så kan man bruke ordningen. At eksportomsetningen også kan være indirekte medfører at store deler av den norske havbruksindustrien nå vil kunne omfattes av ordningen, sier Atle Bjørkheim som er kundeansvarlig for havbruk i GIEK.

- Mange i havbruksnæringen har behov for bankfinansiering til produksjonsanlegg og utstyr. Nå kan vi i GIEK finansiere denne typen investeringer sammen med bankene. Poenget med å involvere GIEK er å sikre mer – og ofte rimeligere – finansiering. 

Andre virkemidler

GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer gjennom å stille langsiktige garantier på vegne av den norske stat. Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker politisk og kommersiell risiko på lån utstedt av private eller offentlige finansinstitusjoner.

Bjørkheim understreker at GIEK er et supplement til det private bank- og finansmarkedet – ikke et alternativ til bankene. GIEKs lånegarantier gis etter søknad og mot betaling. GIEK er dessuten hovedgarantisten for den statlige långiveren Eksportkreditt Norge, som kun gir lån til kjøpere av norsk eksport.

Bjørkheim fremhever at GIEK har garantier som styrker ulike deler av verdikjeden.

- Det tradisjonelle vi gjør på eksport er å ta risiko i konkrete eksportkontrakter knyttet til kapitalvareeksport fra Norge til utlandet. I havbruksnæringen kan vi for eksempel bidra med ordninger som hjelper leverandør- og utstyrsindustrien som eksporterer merder eller annet utstyr til internasjonale markeder. Vi kan være med å ta risiko når en bank – eller statlige Eksportkreditt Norge - skal gi kjøperen av disse varene eller tjenestene et lån for å kjøpe. Vi kan også avlaste eksportører for risiko i kontraktstiden, så vi har et helt spekter med virkemidler for å stimulere til norsk eksport. Det er kjøpers, eksportørenes eller bankenes risiko som vi er med på å avlaste med de ulike ordningene våre, forklarer Bjørkheim.

GIEKs garantier er langsiktige, med en løpetid på minimum to år, og skiller seg fra kortsiktig kredittforsikring fra GIEK Kredittforsikring.

Rimeligere finansiering

Når GIEK bidrar slik at havbruksnæringen kan gjøre nødvendige investeringer i Norge, fører det til at finansieringen blir sikrere og at bankene derfor kan tilby rimeligere lån. En garanti fra GIEK kan bidra til å gjøre det mer attraktivt for pensjonskasser, livselskaper og internasjonale fond å delta i finansieringen. Menon har beregnet at GIEK i 2016 ga garantier som har økt norsk eksport med 27 milliarder kroner. Det har økt sysselsettingen i eksportørbedriftene og underleverandører med over 13 000 personer. Samlet effekt på norsk verdiskaping ble estimert til 14,7 milliarder norske kroner i 2016.