I 2018 har Sjøfartsdirektoratet ekstra fokus på sikkerhetsstyring på mindre fartøy, og da spesielt på operasjonelle forhold. Manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon er ofte relatert til skipsulykker.

Rederienes ansvar

Sjøfartsdirektoratets undersøkelser viser at ulykker ofte skyldes manglende sikkerhetsstyring i rederiene. I den sammenheng er det viktig å minne rederiene om at de har et selvstendig ansvar for å drive systematisk med tiltak for å hindre at ulykker skjer.

Operasjoner om bord som vurderes som spesielt risikoutsatte, kan være operasjoner der en beveger seg ut mot fartøyets begrensninger, som for eksempel taueoperasjoner, ankerhåndtering, lasting og lossing med kran eller fiske med trål.

Systematisk arbeid

Sikkerhetsstyring handler om å opprette system for å oppnå og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, slik at man lettere kan kontrollere risikoen. Enkelt forklart handler det om at sluttresultatet blir bedre dersom en gjør godt forarbeid. Ved å etablere en organisasjonsstruktur der ledelse, planlegging, ansvarsfordeling, rutiner, prosedyrer og ressurser er beskrevet, kan driften bli sikrere og mer effektiv. Når man arbeider systematisk med dette og lærer av egne og andres erfaringer, vil man med tiden bygge en god sikkerhetskultur om bord. For å oppnå kontinuerlig forbedring av sikkerhetsstyringen er det nødvendig å rapportere uønskede hendelser og følge opp disse systematisk, samt å evaluere selve systemet jevnlig.

Tilbyr hjelp

I fjor trådte en ny forskrift for sikkerhetsstyring på mindre fartøy i kraft, slik at også fartøy som ikke formelt er omfattet av kravene i International Safety Management Code (ISM-koden), skal ha et styringssystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Sjøfartsdirektoratet tilbyr rådgivning, støtte og risikovurderingsverktøy til alle som ønsker det med hensyn til forskriften. Det går også an å lese Sjøfartsdirektoratets rapport «Fokus på Risiko» (2018), der det blant annet finnes gode råd til hvordan man lykkes med etableringen av et sikkerhetsstyringssystem.