Noen av de sentrale utfordringene som rapporten peker på er at det først og fremst er et overordnet mål å unngå at fisk rømmer. Rapporten peker på at det som regel ikke er enkelthendelser som fører til rømming, men at det kan oppstå skade på utstyr eller at det mangler eller ikke gjennomføres nødvendige kontrollrutiner.

Risikovurderinger

Sentralt i arbeidet med å forebygge rømming av oppdrettsfisk vil derfor være å ha gode prosedyrer og rutiner for å planlegge, risikovurdere og gjennomføre operasjoner, rutinemessig kontrollere at nøter og utstyr er i orden samt å ha tilstrekkelig bemanning og kompetent personell som er godt trent i de mest kritiske operasjonene. Rapporten peker på at selve utformingen av utstyret og teknologien kan by på utfordringer, enten fordi det består av mange komponenter som krever manuell håndtering eller at det er vanskelig å håndtere utstyret riktig. Derfor påpeker rapporten behov for utstyr med bedre ergonomi og brukervennlighet samt at dobbeltsikringer og barrierer bør bygges inn i utstyret.

Avviksrapportering

God avviksrapportering er nødvendig. Hvis man også lærer av sine avvik og lar avvikene danne grunnlag for forbedringer, får man internkontrollsystemer som ”lever” i organisasjonene og skaper bedre prosedyrer. Men det er også viktig å se på belastningen på den enkelte driftsleder og de ansatte, noe som det bør fokuseres på i tiden fremover.