Av Kristian Henriksen, daglig leder i NCE Aquatech Cluster

De tematiske områdene er valgt ut fra undersøkelser blant klyngens partnere som består av oppdrettsbedrifter, leverandørindustri, FoU- og utdanningsinstitusjoner. Tanken har hele tiden vært å løfte fagområder som kan bidra til ny bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen, både i Norge og på global basis. Over tid skal ytterligere fagfora lanseres, basert på behov som framkommer blant partnerne, men høsten 2017 vil fokuset være å komme i gang med de som nå er lansert.

En arena for innovasjon

Foraene er kun for partnere i NCE Aquatech og hvert forum vil ledes av en person med særskilt kompetanse innenfor området. Eksempelvis vil forumet for "Sikre marine operasjoner og avlusningsoperasjoner" ledes av Andreas Mykja Lien som til daglig arbeider i SFI Exposed/SINTEF Ocean. På en slik måte satser NCE Aquatech på at fagforumene også skal bidra til cross-over-effekter mellom SFI-senteret og NCE Aquatech.

Målet vårt er å skape pådriv for forsknings- og utviklingsprosjekter. Klyngen må vise best mulig nytte for medlemsbedriftene og målet er at klyngen gjennom innovasjon, samarbeid og FoU-prosjekter skal bidra til at bedriftene styrkes og får økt aktivitet, da både med tanke på kompetanse og økonomisk resultat. Fagfora er et verktøy for å nå dette målet, og disse skal fungerer som kunnskapsbaser og arena for innovasjon og utvikling, sier styreleder Karl Almås.

Spiller en nøkkelrolle

Fagforaene har oppstart høsten 2017 og det er fortsatt mulighet for å melde sin interesse, både for partnerskap i NCE Aquatech og deltakelse i klyngens fagfora. Fagforaene består av virksomheter som har spisskompetanse innenfor hvert enkelt felt, eller har interesse for å bidra til utvikling innenfor fagområdet. I tillegg til å bidra til innovasjon og utvikling, er ønsket at fagforaene også skal bidra til økt samarbeid blant klyngens partnere, også innenfor områder som for eksempel eksport.  

– Andelen villfisk i verden blir ikke større, men oppdrettsproduksjonen kan minst dobles i løpet av de neste 25 årene. Denne doblingen må skje fra marint oppdrett slik vi kjenner det i Norge, noe som vil skape et sterkt voksende globalt marked for norske leverandører til marint oppdrett. Klyngen må derfor bidra til at leverandørene er i stand til å ta større markedsandeler globalt. Vi må få klyngen til å svinge, både når det gjelder kunnskapsinnhenting, innovasjon og samarbeid, og å sammen få mer fart slik at vi når disse målsettingene. Markedet er globalt – ikke regionalt! Det viktigste er likevel at bedriftene raskt ser nytteverdien av å være med i klyngen, og det betyr at vi både må arbeide for gevinster på kort sikt og mot mer langsiktige mål, her spiller fagforaene en nøkkelrolle avslutter styreleder Karl Almås.