Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Innovativt produkt for fremtidens oppdrettsnæring
Sponset

For å øke fiskeproduksjonen og ivareta god fiskevelferd, må vi finne løsninger på utfordringene med rømming, lus og overforbruk av medisin og fôr. Det nye, bærekraftige og kostnadseffektive produktet Marine Donut, løser disse problemene.  

Bluegreen er et kompetansemiljø med ledende internasjonal ekspertise på termoplast, et gjenvinnbart materiale som egner seg i mange ulike settinger og konstruksjoner.

– Vi har vært med på å utvikle og bygge infrastruktur og konstruksjoner til utallige landbaserte oppdrettsanlegg, men det er flytende, lukkede oppdrettsanlegg vi virkelig satser på. Selv om vi er nyetablert har vi likevel betydelig erfaring fra bransjen, sier Nils-Johan Tufte, administrerende direktør i Bluegreen. Han viser blant annet til utvikling og bygging av Preline Fishfarming system som i dag opereres av Lerøy, og FishGLOBE v5 og FishGLOBE 3.5K, som opereres av Ryfish/Grieg Seafood.

Nils-Johan Tufte

Administrerende direktør i Bluegreen

Siden oppstarten senhøsten 2020 har Bluegreen allerede rukket å bli et etablert navn i bransjen, med bedrifter som SalMar, Sterner, Aker Carbon Capture, Aker Solutions og Ocean Geoloop på kundelista. Målet er å tilby termoplast-løsninger som er både bærekraftige og smarte.

Marine Donut rommer 1.100 tonn MTB og kan brukes til både post-smolt og matfisk. Foto: Bluegreen

Bærekraftige løsninger

– Mange er opptatt av mikroplast og plastforsøpling. Det er et stort problem, og også noe vi er opptatt av. Men termoplast er et gjenvinnbart og miljøvennlig produkt som reduserer materialforbruket, motstår korrosjon og hindrer lekkasje. Vår visjon er å levere verdens mest miljøvennlige løsninger for og i vann, sier Yvonne Aasbø, markedssjef i Bluegreen.

– Bærekraft på agendaen fører til at hele næringen må tenke nytt rundt dette med lukket oppdrett, sier hun, og legger til: – Her er Bluegreen godt posisjonert.

Yvonne Aasbø

Markedssjef i Bluegreen

Marine Donut

Bluegreen har nemlig utviklet en lukket oppdrettsenhet som er miljøvennlig, gir god fiskevelferd og som er kostnadseffektiv. Anlegget er formet som en donut, der fisken svømmer rundt eller står i strømmen.

– Her har vi tenkt helt utenfor boksen både med tanke på design og produksjonsstrategier, sier Tufte, og forteller at ideen ble til etter en drøm.

– Jeg våknet etter å ha drømt om et smultringformet oppdrettsanlegg. Jeg begynte å google, og da kom det opp et bilde av en badering formet som en smultring, der noen hadde tatt en bit. Jeg tenkte at inni den biten kan det stå en strømsetter, og gikk ut på kjøkkenet og begynte å tegne og beregne volum, vekt og kostnader. Det førte til at jeg tok patent og begynte å videreutvikle produktet, sier Tufte.

Løser luseproblemet

– Alle er ute etter å løse luseproblematikken. Hvorfor ikke løse den ved å unngå den? Våre vanninntak ligger så dypt at lus ikke er noe problem. I tillegg bruker vi inntaksrør som kan tilpasses optimal temperatur, og leder vannet trygt gjennom UV-filter og oksykeneringsprosessen. Det vil heller ikke være noe problem med algeoppblomstring eller rømming, sier Tufte.

Bedre fiskevelferd

– Anlegget er et strømningsanlegg som mosjonerer fisken, der strømmen kan justeres etter oppdretters ønske. Dette gjenskaper miljøet som laksen opplever i elvene. Vi har også en bedre løsning for tømming av fisk, sier Tufte, og legger til at anlegget kan benyttes til produksjon av både post-smolt og matfisk.

Utformingen gjør at anlegget kan heves, senkes og fløtes mellom lokasjoner. Anlegget er lett å rengjøre, og det stilles mindre krav til nedetid mellom utsett enn tradisjonelle oppdrettsanlegg. Marine Donut er designet for å tåle høy eksponering av både bølger og strøm.

– Digitalisering har også stått sentralt. Sammen med ABB har vi utviklet systemer som kan kontrollere alle interessante parametere ved hjelp av sensorikk. Som oppdretter får man full kontroll over fisken og omgivelsene gjennom digitalisering og monitorering, sier Tufte.

Fra venstre: Nils-Johan Tufte, administrerende direktør, Elg Ragnar Thunes, HMSK- og HR-leder, Geir Andresen COO. Bilde til høyre: – Vi er en start-up med en lang historie. Jeg er stolt av å ha med meg folk som har bygd de to største termoplastkonstruksjonene i verden, sier Nils-Johan Tufte, administrerende direktør i Bluegreen.

Kostnadseffektivt

Marine Donut åpner for helt nye og lønnsomme produksjonsstrategier.

– Denne løsningen er etter vår mening mer kommersiell enn det vi har sett hittil. Vi har virkelig satt oss ned og analysert de største kostnadsdriverne og funnet løsninger som minimerer dem. Selv om anlegget er dyrere, blir lønnsomheten totalt sett god når man unngår en del kostnader og kan øke produksjonen. I sum er produksjonskostnadene per kilo fisk konkurransedyktige, sier Tufte.

Kjøper lisensene fra Mowi

Mowi tente på konseptet, søkte om utviklingstillatelser og fikk tilslag på dette i 2019. Nå har Bluegreen Investments kjøpt disse, men Tufte avventer foreløpig med å gi ytterligere informasjon om veien videre.

– Vi går virkelig en spennende tid i møte, avslutter Tufte.

OM BLUEGREEN

Ble etablert i 2020

Har 25 ansatte

Innehar verdensledende ekspertise på termoplast: 
– Lukkede og landbaserte oppdrettsanlegg
– EPCI-løsninger av konstruksjoner og infrastruktur
– Sveising av termoplast

Les mer på bluegreengroup.no.

MARINE DONUT

Tilgjengelige test- og forskningsresultater viser at Marine Donut vil gi:
– Høy fiskevelferd og biologisk kontroll
– Ingen luseproblematikk
– Forbedret fÔrfaktor
– Ingen rømming
– Oppsamling og videreforedling av slam, dødfisk og organisk avfall (tørrstoff til ressurs)
– Digitalisering / dashboard løsning / big data-analyse
– Effektiv logistikk og produksjonsstrategi
– God arealeffektivitet
– Enklere vedlikehold og kortere «nedetid»
– Mulighet for rensing av inntaksvann ved behov

Les mer om Marine Donut her.

Tekst: Marte Frimand

Next article