Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » La fisken bestå, velg den blå!
Fiskeri og havbruk

La fisken bestå, velg den blå!

fiskebåt
fiskebåt
FNs organisasjon for ernæring og landbruk anslår at over en tredjedel av verdens kommersielle fiskebestander er overfisket. Foto: Grethe Hillersøy/Norges Sjømatråd

I havet er over en tredjedel av verdens kommersielle fiskebestander overfisket. Antall marine dyr, fisker, amfibier og fugler er også drastisk redusert de siste 50 årene som følge av menneskelig inngripen i naturen og et stadig varmere klima. 

For å bevare livet i havet må fiskeriene forvaltes bærekraftig og det må tas hensyn til effekten klimaendringene har på havmiljøet. Den internasjonalt anerkjente MSC-sertifiseringen tilbyr en løsning for foretak og forbrukere som ønsker å ta et ansvarlig sjømatvalg.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) anslår at over en tredjedel av verdens kommersielle fiskebestander er overfisket, noe som er en økning på mer en 20 prosent de siste førti årene.

MSC, Marine Stewardship Counciler en internasjonal og ideell organisasjon som gjennom miljømerking ønsker å gjøre det enkelt for konsumenter og foretak å velge fisk som kommer fra bærekraftige fiskebestander.  

Alle fiskerier som er sertifisert gjennom fiskeristandarden vår må fiske på fiskebestander som er bærekraftige i henhold til bestandsråd fra ICES, bruke fiskemetoder som ikke er skadelige for sårbare habitater og må bevise at de har en god forvaltningspraksis som sikrer at det ikke overfiskes på lang sikt. Fiskeristandarden er internasjonalt anerkjent og utformet i samråd med uavhengige eksperter, forskere og miljøorganisasjoner.

Effekten av klimaendringene

De raske klimaendringene fører til at havet stiger, blir varmere og surere. Økt havtemperatur og endret fordeling av dyreplankton fører til at flere fiskearter flytter leveområdene sine lenger nord, nye arter kommer til og i den sørlige delen av verden blir det færre fisk. De totale globale fiskeressursene blir redusert.

Ved at fisken endrer sine leveområder blir det mer krevende å opprettholde effektiv og bærekraftig havforvaltning. Både fordi det er vanskeligere å måle endringene i biomassen og fordi det blir flere stater som skal bli enige om fordelingen av de totale kvotene som er i henhold til havforskerenes råd.

Et godt eksempel er de pelagiske artene som makrell, sild og kolmule. Alle disse bestandene vandrer mellom sonene til ulike kyststater, hvor de gyter en plass, vokser opp en annen plass og beiter overalt. Etter hvert som artene beveger seg lenger nord kommer de inn i nye økonomiske soner som tradisjonelt ikke har fisket på disse bestandene. Da blir det enda flere stater ved forhandlingsbordet og svært få er villige til å redusere sine forhandlede kvoter. Konsekvensene er at disse artene år etter år blir fisket over de vitenskapelige rådene som nå har ført til at flere av MSC-sertifikatene er suspendert.  

Må ta valg som beskytter havene og sjømaten

Stadig flere forbrukere i Norge og ellers i verden er bekymret for havene våre og ønsker å aktivt kunne velge ansvarlig fangstet sjømat. Det viser nye tall fra verdens største forbrukerundersøkelse omkring bærekraftig sjømat, gjennomført av innsiktsselskapet GlobeScan på oppdrag fra Marine Stewardship Council.

Hele syv av ti norske sjømatkonsumenter er villige til å aktivt gjøre valg som beskytter havene og sjømaten for fremtiden. 60 prosent av de spurte norske sjømatkonsumentene mener at for å bevare havene våre, må man velge fisk og sjømat fra bærekraftige kilder. Forbrukerene er nøkkelen til å bedre livet i havet, men da må matprodusentene gjøre det enkelt for dem å velge rett.

Miljømerking på produkter blir stadig viktigere for at selskaper skal kunne dokumentere at man utelukkende produserer og tilbyr fisk fra ansvarlig forvaltede bestander. For å beskytte havene våre mot overfiske, må fiskerier som tar et miljøansvar belønnes og støttes. For at fisken skal bestå, må foretakene og konsumentene velge den blå!

Av Johan Henrik Kintzell Frøstrup og Linnea Engstrøm

Next article