Home » Innovasjon i havrommet » God alene, bedre sammen
Innovasjon i havrommet

God alene, bedre sammen

Foto: Rolls Royce

Gjennom samarbeid skal den maritime industrien og skipsfarten på Vestlandet styrkes. Samarbeidet skjer på mange områder, blant annet innebærer det erfaringsutveksling og kompetanseheving i miljø- og klimaspørsmål, samt å ruste industrien digitalt. 

Stiftelsen Maritime Bergen representerer havets bedrifter og er en spydspiss for den blå næringen i Bergensregionen. De er et talerør for medlemmene og tilbyr også støtte og veiledning. 40 prosent av den norskkontrollerte skipsflåten har tilknytning til Bergen. Samlet bidrar næringen i regionen med 32 milliarder i verdiskapning og sysselsetter cirka 19 000 kvinner og menn. 

– På mange måter blir vi en slags plattform for medlemmene våre. De representerer bredden i den blå verdikjeden, alt fra utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører til verft, rederier, klasseselskaper, forsikringsselskaper, utdanningsinstitusjoner og banker, sier Siv Remøy Vangen som er daglig leder i Maritime Bergen.

Siv Remøy Vangen

Siv Remøy Vangen

Daglig leder i Maritime Bergen

– Vår rolle er å bidra til å styrke de ulike havbaserte næringers evne til å drive virksomhet i og fra Bergen, samt i nye Vestland fylke for øvrig, tilføyer hun.

En omfattende virksomhet

Maritime Bergen arbeider på mange områder. De yter for eksempel kunnskap, kompetanse og erfaring i forbindelse med overgangen til lavutslippssamfunnet. Gjennom analyser, rapporter og medlemsmøter bidrar de til å heve nivået og til å styrke samarbeidet i næringen i forbindelse med den blå diskusjonen. Klimakrisen, vår tids største utfordring, representerer også en mulighet for Maritime Bergens medlemmer siden havet er en del av løsningen. Ved å knytte Maritime Bergen sin visjon og formål opp mot FNs bærekraftsmål, samarbeider de med medlemmene og bidrar til å bryte ned siloer og stimulerer til ny vekst.  

– Siden 2017 har vi opplevd en økning i medlemsmassen på mer enn 40 prosent. Noe av årsaken er sannsynligvis at vi hele tiden streber med å være relevante samtidig som vi holder et høyt aktivitetsnivå. I løpet av dette året har vi gjennomført nærmere 80 arrangementer, alene eller i samarbeid med andre. Disse arrangementene har til sammen trukket nesten 10 000 besøkende, forklarer Remøy Vangen.

Digitalisering

Det neste store prosjektet de skal sette i gang er et digitalt forum som skal bidra til å ta den blå næringen i Bergensregionen og nye Vestland inn i det digitale århundret. Dette er et strategisk samarbeid mellom Maritime Bergen og Bergens Rederiforening, og er et satsningsområde for perioden 2020 til 2022. Prosjektet har fått navnet «Forum Digitalis»:

– Formålet er å skape et samarbeid på tvers av næringen og mellom aktører for å ta ut synergieffekter. Vi har en slags sunnmørsk tilnærming; vi samarbeider der vi kan og konkurrerer kun når vi må. Digitalisering representerer et område hvor det helt sikkert vil la seg gjøre å ha en slik tilnærming, fortsetter hun.

Aldri før har informasjons- og datatilfanget vært større og mer tilgjengelig. Økt bruk av digitale løsninger, interaktivitet og datahåndtering reduserer kostnader, forlenger utstyrslevetid og gir konkurransefordeler for en næring i global konkurranse. De rette digitale verktøy kan bidra til økt effektivisering av flåten, noe som igjen vil bidra til reduserte klimagassutslipp.

– Derfor er det mange grunner til at vi gleder oss til å etablere dette forumet som vil ha fokus på IT og digitalisering, avslutter Remøy Vangen.

Av Tom Backe

Neste artikkel