Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Lager fremtidens havfiskefartøy
Sponset

Selvåg Seniors nye prosjekt vil kutte klimagassutslipp med 42 prosent. Det nye prosjektet er utviklet av designselskapet Skipsteknisk AS, i nært samarbeide med rederi, byggeverft og valgte utstyrsleverandører

– Dette er et banebrytende prosjekt innen reduksjon av klimagassutslipp i havnæringen. Her nærmer vi oss faktisk det nasjonale målet på 50 prosent reduksjon i utslipp innen 2030 – og det er vi stolte av, sier Egil Sørheim, styreleder i Selvåg Senior – fiskeribedriften som bygger det nye havfiskefartøyet.

Fartøyet er planlagt å bli en LNG-hybrid som drives av både naturgass og en batteripakke – samt ladeløsning fra landstrøm.

LNG (naturgass) har vært i bruk på transportfartøy i havnæringen i flere år, men å bruke drivstoffet på fiskefartøy er nytt. Dette kommer av utfordringer med størrelsen på gasstanken som kreves ved å fiske i store havområder, samt i ustabile værforhold.

Nytt tankdesign

– Fartøyet vårt er på tokt i opptil tre uker, som innebærer stor variasjon i drivstoffbehovet, og dermed behov for større mengder drivstoff.

For å imøtekomme dette har Selvåg Senior utviklet en ny, vertikal LNG-tank som frigjør plass i båten.

– Dermed kan skroget reduseres betydelig i volum, som også sparer mye klimagassutslipp.

Fartøyet er videre spekket med flere energi- og utslippsbesparende tiltak, med hjelp av sirkulærsystem ombord.

8-10 prosent innblanding av biogass i LNG vil kunne øke skipets utslippsreduksjonen til over 50 prosent. Dette kan bli mulig å gjennomføre når biogass blir tilgjengelig i tilstrekkelige mengder.

Sirkulærøkonomi

– Vi gjenvinner kulde fra gassen – som holder 160 minusgrader – som går direkte til kjøling av fisken.

Varmeproduksjon fra gassforbrenningen blir også resirkulert, og går til oppvarming av innredningen, varmtvann, men også en varme-til-strøm-modul som forsyner fartøyet med elektrisitet, beskriver Sørheim.

Videre har hovedstrømforsyningen blitt skiftet til likestrøm, som er med på å redusere totalt strømforbruk. I tillegg skal den innebygde batteripakken flate ut effektbehovet på motoren, som er med på å redusere utslipp videre.

Til sammen fører de mange tiltakene til en drastisk reduksjon av utslipp, av både SOx, NOx og Co2.

For SOx og NOx, som begge forårsaker mer lokal forurensning, er tallene henholdsvis 97 og 85 prosent. Den største stoltheten for Selvåg Senior er likevel utslippsreduksjon av klimagasser – som utgjør 42 prosent mindre utslipp enn et tradisjonelt fartøy av samme størrelse.

– Fartøyet har et Co2-utslipp som er 45 prosent lavere enn en tilsvarende båt med dieseldrift. Men, da vi har et visst utslipp av metan fra naturgassen, blir total sum 42 prosent.

Viktig tiltak for fremtiden

Sørheim mener det er viktig at havnæringen klarer å utvikle og innovere driften fremover, for å nå målet om reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.

– Vi ser store endringer i havområdene allerede, på bakgrunn av forandring i klima, så dette er noe av det viktigste vi kan gjøre. Dette er noe havnæringen har sterk egeninteresse i å bidra med.

Selvåg Seniors nye prosjekt er et bredt samarbeid mellom flere aktører, blant annet Skipsteknisk AS og SINTEF. De har også fått økonomisk støtte fra både Enova, NOx-fondet og Innovasjon Norge.

Sørheim er bekymret for om fiskerinæringen som helhet har anledning til å gjennomgå samme utvikling for å nå utslippskravet. Han mener det burde opprettes et eget Co2-fond for fiskeriene, hvor innbetalt avgift brukes til tilskudd for å oppnå reduksjon. De som gjennomfører målbare tiltak, burde så få en redusert avgift, mener han.

– Co2-avgifter kan gjøre det utfordrende for fiskere på tradisjonelle fartøy å drive økonomisk bærekraftig. Noen fiskeri har en betydelig høyere drivstoffkostnad enn andre, og de kan bli avviklet slik Co2-avgiften nå er innrettet.

Behov for ny flåte

– Fiskebåtene kan gjøre tiltak og ombygging av eksisterende fartøy, men dette begrenser nivået av utslippskutt. Hvis vi skal nå målene innen ti år må fiskeriflåten fornyes betydelig raskere enn i dag. Slik planlegging og bygging er meget ressurskrevende.

Selvåg Seniors nye fartøy er planlagt ferdig første kvartal 2023, og tiden vil vise om det innovative fartøyet når ambisjonene til Sørheim.

– Det blir spennende å få båten løs, og se at den faktisk fungerer som fiskefartøy. Det viktigste er jo at det fungerer slikt det er tilsiktet, avslutter han.

Av Morten Risberg

Next article