Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Norge med viktig internasjonalt forsprang
Innovasjon i havrommet

Norge med viktig internasjonalt forsprang

Verdens første elektriske ferje
Verdens første elektriske ferje
Verdens første elektriske ferje. Ampere er verdens første elektriske ferje. Foto: Norled

Klimaendringene vil tvinge skipsfarten gjennom omfattende endringer de neste tiårene. Det gir store muligheter for norsk industri.

Hege Økland

CEO, NCE Maritime Clean Tech

Bærekraftig forvaltning i havnæringene er et tema som kommer stadig høyere opp på agendaen internasjonalt. Her blir grønn og bærekraftig skipsfart nevnt som en forutsetning å oppnå nasjonale og internasjonale utslippsmål.

Transportmengden i verden er økende, og parallelt med denne veksten har FN sin maritime organisasjon, IMO, vedtatt mål om halvering av klimagassutslipp fra skip innen 2050. Dette er et ambisiøst mål, som vil kreve ny teknologi og økt samspill mellom industri, styresmakter, kapitalmiljø og forsknings- og utdanningsmiljø.

IMO er i gang med arbeidet for å definere hvordan skipsfarten skal nå målene sine. Det vi vet sikkert, er at en ikke kommer i mål uten strengere utslippskrav internasjonalt. Grønne alternativ må bli konkurransedyktige. Det må på plass virkemidler som fungerer, som høyere CO2-prising, insentiv for investeringer i nybygg, differensiering av havneavgifter og strenge kundekrav. I tillegg ser vi at banker og investorer blir viktige premissgivere som kan flytte investeringsbeslutninger mot grønnere alternativ.

Så hva betyr dette for Norge, og for norsk industri?

Utslippsreduksjoner er stadig mer i fokus internasjonalt, og grønne investeringer vil øke betydelig i årene som kommer. Dette innebærer et stort eksportpotensial for norsk industri.

Med sine 5,3 millioner innbyggere er Norge et lite land. Likevel kan vi regnes som en maritim stormakt, med den femte største flåten i verden målt i verdi. Denne posisjonen er et resultat av en lang kystlinje, modige redere og en regjering som satser på innovasjon og utvikling. De seneste årene har Norge også bygd seg opp en verdensledende posisjon innenfor grønn teknologi. På merittlisten har vi den første gassfergen, den første helelektriske fergen, og i 2021 det som kan bli den første hydrogenfergen. Batteri blir tatt i bruk i stadig nye sektorer, som offshore, havbruk og godsfrakt. Vi ser en rask utbygging av landstrøm i havnene, og vi får nye innstramminger på utslippskravene langs kysten vår.

Den norske maritime satsingen på elektrifisering får oppmerksomhet internasjonalt, og ble trukket fram da norsk og asiatisk industri var samlet under Norway-Asia Business Summit i Shanghai i høst. Vi ser at Norge er i ferd med å ta en posisjon som verdens grønne maritime laboratorium, og dette kan gi næringen en viktig konkurransefordel i årene som kommer. En rapport utarbeidet av Menon Economics og Energi Norge anslår for eksempel at Norge kan tjene 210 milliarder kroner på eksport av elektrifiseringsteknologi fram mot 2040. Maritim industri er sammen med kraftsystem området som har størst potensiale.

Norske løsninger må ut på verdensmarkedet

Den neste store testen for industrien vår er nettopp hvor mye av dette eksportpotensialet vi klarer å utnytte. I dag kommer kun 8 milliarder kroner (30 prosent) av den grønne omsetningen vår fra eksport. Det er betydelig lavere enn eksportandelen for den samlede maritime næringen, som de siste ti årene har ligget på 50 prosent.

Dette kan selvsagt forklares med at Norge er i en særposisjon når det gjelder å stille krav til egen skipsfart. Men det er likevel en viktig påminnelse om at vi må øke innsatsen for å eksportere mer grønn teknologi framover.

Vi ser at markedet har begynt å røre på seg. I staten Washington i USA har de sett til Norge og hentet erfaringer fra hvordan vi gjennom klyngesamarbeid får fart på energiskiftet i maritim sektor. Staten starter nå arbeidet med å elektrifisere fergene sine, og vi håper å se norske leveranser om bord i disse fartøyene. Tilsvarende ser vi også i British Columbia i Canada, som har latt seg inspirere av elfergen Ampere og nå starter arbeidet med å redusere utslippene fra sin flåte. Dette er eksempel på muligheter som industrien vår kan utnytte ved å tilby våre velfungerende og utprøvde miljøløsninger til ulike typer fartøy.

Myndighetene har også en viktig rolle med å utforme strategier som sikrer et godt hjemmemarked der nye løsninger kan testes ut og kommersialiseres. De neste ti årene vil det offentlige Norge kjøpe inn varer og tjenester for rundt 6 000 milliarder kroner. Staten må være sitt ansvar bevisst og bruke disse innkjøpene til å drive fram bærekraftig innovasjon. Så skal våre fremoverlente industriaktører sikre at teknologien blir eksportert globalt. Vi skal holde på den norske ledertrøyen også i de kommende tiårene, i det stadig raskere internasjonale kappløpet om å finne de beste grønne løsningene.

Av: Hege Økland, CEO, NCE Maritime CleanTech

Next article