Home » Innovasjon i havrommet » Vekst i havnæringene må skje gjennom grønn omstilling
Innovasjon i havrommet

Vekst i havnæringene må skje gjennom grønn omstilling

Fridtjof Unander
Fridtjof Unander
Områdedirektør for ressursnæringer og miljø i Norges forskningsråd, Fridtjof Unander.

Økt fokus på bærekraft vil være en viktig driver for utviklingen av havnæringene fremover.

Av: Julie Malvik

I Norge har oppdrettsnæringen og havbruksnæringen store muligheter til å konkurrere internasjonalt ved å bruke forskning aktivt som metode for å ligge i forkant av utviklingen.

– Vekst i havnæringene må skje gjennom grønn omstilling som forutsetter at vi bevarer og bruker havet på en bærekraftig måte, sier områdedirektør for ressursnæringer og miljø i Norges forskningsråd, Fridtjof Unander.

– Det krever kunnskap om hvordan marine økosystemer påvirkes av klima, forsøpling og næringsvirksomhet, og videre kartlegging av havrommet. Norge må bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlag for bedre havforvaltning som sikrer bærekraftige, sameksisterende havnæringer i Norge og globalt.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Norge har allerede et fortrinn i mange næringer der bærekraft er en betydelig konkurransefaktor, og denne utviklingen forventes å øke mer ettersom verden arbeider for å nå bærekraftsmålene, og myndigheter og forbrukere vil stille strengere krav til bærekraft.

–  FNs bærekraftsmål gir store markedsmuligheter for norsk næringsliv. Norge har et kompetent og velorganisert næringsliv med gode forutsetninger for å bidra til å møte bærekraftsmålene og til å utnytte det verdiskapingspotensialet som ligger i de globale samfunnsutfordringene. Det handler om å styrke grønn konkurransekraft og gjøre bærekraft til et strategisk konkurransefortrinn for norske bedrifter. Det gjelder både næringer der Norge har naturlige fortrinn og store muligheter, og områder der vi har spesielle utfordringer, sier Unander.

Verdensledende havnasjon

Havet har alltid vært Norges største inntektskilde, i form av olje og fisk. Det er godt grunnlag for å tro at dette også vil være tilfellet i fremtiden, men arbeidsinnholdet vil ikke nødvendigvis bli de samme. Noen jobber vil bli automatisert, mens nye behov springer frem.

Er norsk havnærings-industri i takt med teknologiutviklingen?

– Norge er en verdensledende havnasjon der både havnæringene i seg selv, forskningen og bruk av teknologi er langt fremme internasjonalt. Vi har et godt utgangspunkt for å innta en ledende rolle også i fremtiden, men vi bør være forberedt på at resten av verden vil bli stadig flinkere, og vi er avhengige av å koble næringen tett sammen med forskningsmiljøene som utvikler nye teknologier og metoder for bærekraftig havbruk for å holde oss i forkant.

Hvilken rolle spiller forskning i utviklingen av en mer bærekraftig havbruksnæring?

– En viktig forutsetning for god måloppnåelse er næringslivets evne til å omsette forskning til innovasjon og bærekraftig verdiskaping, forklarer Unander. 

– Utvikling og bruk av ny teknologi vil være viktig for å innfri mange av de ambisjonene for økt bærekraft som FN og andre trekker opp. Ikke minst gir utvikling og utnyttelse av digitale teknologier og infrastrukturer nye muligheter for å nå mange av bærekraftsmålene.

Hvor ser du størst vekstpotensial i maritim næring?

– De tre SFIene der forskere samarbeider med havnæringen peker på tre områder der det er potensialet for fremtiden er særlig avhengig av god bruk av forskning, lukkede anlegg, nye lokaliteter, og bærekraftige næringskjeder. Det er naturligvis mange andre områder med vekstpotensialet, som robotisering, bioteknologi og digitalisering, men de nevnte tre områdene har en ekstra tydelig forskningsdimensjon.

Neste artikkel