Home » Innovasjon i havrommet » Vil løse miljøutfordringer
Innovasjon i havrommet

Vil løse miljøutfordringer

Merdanelgg på havet
Merdanelgg på havet
Foto: Getty Images

AquaPro sin målsetning er å løse en miljøutfordring. Vi vil bidra med en bærekraftig avfallsbehandling og videreutvikle en teknologi som kan brukes til å foredle andre typer biologisk avfall til verdifull planteforedling og/eller energi.

Bakgrunn

Vår bakgrunn og historikk strekker seg tilbake til Atlas Stord (Stord Bartz og Stord Internasjonal), som var verdensledende innen tørke- og presseleveranser til fiskeri, sukker, alkohol, mat og slam-markedene.

Personene bak AquaPro besitter i dag teknologi og kompetanse på de produktområder Atlas Stord hadde, fra slam til brensel, blant annet.

Om prosjektet – fra slam til brensel

Det skal bygges og utvikles et mobilt prosessanlegg som gjør slam og avfall fra havbruksnæringen om til brennbart materiale.

Brenselet vil ha et stort potensiale i sementproduksjon eller fjernvarmeanlegg. Vi vil også selge tørket slam tilbake til havbruksnæringen, og til oppdrettsanlegg som energi.

Prosjektet er i oppstartsfasen og skal ha fokus på teknologiutvikling, samt etablering av løsninger for slamhåndtering, mat- og bioavfall.

Våre kunder er klekkerier, smoltanlegg, testanlegg i sjø (lukkede merder), sementproduksjon og fjernvarmeanlegg. Vi har og det samme segmentet i utlandsmarkedet.

Nytte

Samfunnets utfordringer som blir løst:

  • et prosjekt innen det grønne skiftet.
  • øke verdens matproduksjon.
  • reduserer forurensning ved å samle miljøskadelig slam fra fjordene.
  • redusere CO2-utslippet ved å lage brensel til sementindustrien.
  • styrker Norsk sjømatproduksjon sin bærekraft.

Av Aqua Pro

Neste artikkel