Home » Fiskeri og havbruk » Produksjon av steril laks vil redusere problemet med genetisk forurensing
Fiskeri og havbruk

Produksjon av steril laks vil redusere problemet med genetisk forurensing

Tekst: Julie Malvik / Foto: Nofima

Etter mange års forskning har Nofima knekt koden for hvordan oppdrettere kan lykkes i å produsere steril laks ved bruk av molekylærteknologi.

– Ved å overføre en syntetisk kopi av det såkalte deadend-genet, vil ikke laksen kunne produsere kjønnsceller og blir dermed steril. Deadend er helt nødvendig for at kimcellene skal utvikle seg til kjønnsceller på embryostadiet, forklarer seniorforsker ved Nofima, Øivind Andersen.

Sammen med seniorforsker Helge Tveiten har de gjennom mange år undersøkt hvilke faktorer i laksen som er nødvendige for at den skal bli kjønnsmoden og produsere kjønnsceller, det vil si egg hos hunnfisken og spermier hos hannfisken.

– Vi har i lengre tid forsøkt å gjøre laksen steril, i første omgang ved å vaksinere fisken, slik at det dannes antistoffer mot faktorer som regulerer utviklingen av kjønnscellene, sier Andersen.

Etter å ha identifisert proteinet deadend som en nødvendig faktor for at laksen skal danne egg og spermier, har de så forsøkt å blokkere denne faktoren ved å overføre en syntetisk etterlikning av deadend-genet til lakse-embryoet.

– Den syntetiske genkopien inaktiverer deadend på embryostadiet uten at fisken har fått endret sine gener. Vår metode for produksjon av steril laks representerer derfor ingen kromosom- eller genforandringer, slik at denne strategien vil være akseptabel for både oppdretter, Mattilsynet og forbruker, sier Andersen.

Genteknologiloven under revidering

Steril laks produsert ved genredigering defineres i dag som genmodifisert organisme (GMO) i følge Genteknologiloven.

– Slik det norske lovverket er i dag så vil såkalt genredigering gå under betegnelsen genmodifisering i Norge, i motsetning til blant annet Sverige. Genteknologiloven er under revidering, og sannsynligvis vil den nye loven akseptere at genredigering ikke betegnes som genmodifisering.

Forbrukeren bestemmer

Det vil være opp til den enkelte forbruker om han eller hun vil kjøpe og spise genredigert mat.

– Det er mye informasjon som er nødvendig for at man skal kunne overbevise om at dette er en liten endring som ikke vil påvirke vedkommende som spiser fisken, men det er forbrukerne eller markedet som bestemmer, sier Andersen.

Rømt steril laks

Et av problemene med tidlig kjønnsmodning hos laks i oppdrett, er at rømt oppdrettslaks kan ha negativ innvirkning på villaksen.

– I tillegg er det økonomiske problemer i og med at kvaliteten på fisken blir dårligere. Markedet aksepterer ikke laks med synlig tegn på kjønnsmodning, og resultatet er at dette produktet blir nedklassifisert.

– Produksjon av steril laks vil kunne redusere dette økonomiske tapet for næringen. Vi mener også at steril laks vil forhindre genetisk forurensing, siden den sterile hannlaksen ikke vil kunne befrukte eggene. Imidlertid har vi har ingen garanti for at steril oppdrettslaks ikke vil kunne tukle til gytingen hvis den vandrer opp i elvene sammen med villaksen.

Effektivisere teknikken

På Havbruksstasjonen svømmer for tiden 1500 sterile laks. Ved siste undersøkelse hadde de 90 prosent steril hannfisk.

– Framover ønsker vi å effektivisere arbeidet slik at oppdrettsnæringen kan produsere et betydelig større antall steril laks ved hjelp av denne teknikken.

Neste artikkel