Home » Fremtidens havrom » Hvor skal innovasjonene i laksenæringen skje fremover?
Fremtidens havrom

Hvor skal innovasjonene i laksenæringen skje fremover?

Foto: Getty Images

Norsk laksenæring markerer i år sitt 50-års jubileum. Konferansen TEKMAR har årlig siden 2003 reist spørsmålet “dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen sjøbasert lakseoppdrett”.

SINTEF, sammen med næringsorganisasjoner, nøkkelselskaper og -personer, etablerte TEKMAR som svar på trusselen mot den åpne delingskulturen som preget laksenæringen fra starten. På 18 konferanser har spørsmål vært belyst og diskutert, for å drive frem innovasjonsprosesser innen lakseoppdrettet. Et format med runde bord, mixing av deltagere fra ulike posisjoner, og ikke minst 80 prosent industrideltagelse, har bidratt til mange innovasjonsprosesser, som regelverksutvikling, produktutvikling, standardisering med videre.

Leif Magne Sunde

Forskningsleder Havbruksoperasjoner og -robotikk, SINTEF Ocean

Innovasjoner i lakseoppdrett

Fra 50 års oppskalering av kjente produksjonsteknologier, skjer nå en sterk diversifisering i hva slags løsninger laks skal produseres i. Det siste tiåret har laks blitt «hot», men alle kjenner ikke fullt ut selve hovedprinsippet i akvakultur: AKVAKULTUR = BIOLOGI + TEKNOLOGI.

TEKMAR-konferanser har vi utfordret egen næring, ved å stille kritiske spørsmål for å bidra til løsninger som kan medvirke til for eksempel å redusere dødelighet. Det snakkes nå om bærekraft, digitalisering, industri 4.0, med videre, og ofte i abstrakt form. Det siste moteordet fra Europa er taksonomi, som også snart «slår innover» havbruksnæringen.

«AKVAKULTUR-regnestykket» vil derfor bestå av leddene BIOLOGI + TEKNOLOGI + ØKONOMI.  Om leddenes plassering fremover blir likegyldig gjenstår å se.

Ufødte innovasjoner

Innovasjoner er viktig, de kan ta tid, utløse smerte, men likefullt, og ikke minst på sikt, være riktige. Uløste utfordringer, eller forbedringer av løsninger som i dag er i næringen, gjenstår. Et sted «ligger» ufødte innovasjoner som kan skape bedre løsninger for å blant annet:

  1. Trenge og ta ut fisk fra merd.
  2. Telle og holde kontroll med antall fisk i produksjonsenheter over tid.
  3. Optimalisere bruk av lokaliteter, og utvikle lokalitetstilpasset produksjon.
  4. Tilrettelegge for økt presisjon i fiskeoppdrettet, for eksempel ved å dreie fokus fra gruppe til individbasert oppdrett
  5. Øke effektivitet og bedre HMS, for eksempel ved fjerndrift, robotikk, autonomi og digitalisering
  6. Redusere belastning på individer ved teknologiutvikling, og implementere prinsippet 3R (Replace, Reduce, Refine) i laksenæringen
  7. Etablere regelverk og rammebetingelser, der myndighetene våger å gå inn i sakskompleks med ny kompetanse, og ikke gjemme seg bak gårsdagens spilleregler.

TEKMAR inviterer til konferanse i Trondheim 30. november – 1. desember Innovasjoner skapes best når mennesker møter mennesker, som utfordres for å utvikle bedre lakseteknologi.

Hovedfokus for TEKMAR er å være en arena der norsk oppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og gir innspill til nasjonale FoU-strategier.

Les mer her!

Leif Magne Sunde, Forskningsleder Havbruksoperasjoner og -robotikk, SINTEF Ocean

Neste artikkel