Home » Fremtidens havrom » Ingen framtid uten teknologi
Fremtidens havrom

Ingen framtid uten teknologi

I norske fjorder vil vi i framtiden finne lukkede sjøanlegg, som i samspill med landbasert smoltproduksjon, sikrer robust post-smolt tilpasset tradisjonelle oppdrettsmerder og nye anlegg til havs og i eksponerte oppdrettsområder. Foto: Getty Images

Norge er i førersete innen industrielt oppdrett av laks internasjonalt og har alle forutsetninger for å kunne lede utviklingen av en miljøvennlig og konkurransedyktig havbruksnæring.

Stål Heggelund

Fagsjef – Maritim Bransjeforening, Norsk Industri

På litt over 50 år vil norsk oppdrett av laks gå fra få fisk i enkle trekonstruksjoner i fjordstrøk, til store havgående stålstrukturer med flere millioner fisk. Dagens oppdrettsselskaper må derfor kunne beherske nye oppdrettsteknologier og ha fokus på en miljøvennlig produksjon med lave produksjonskostnader, for å sikre framtidig konkurransekraft.

Enhver bedrift må også kunne vise hvordan deres produksjon vil bidra til EUs Green Deal og taksonomi gjennom lavere klimaavtrykk og andre miljøavtrykk som sikrer biodiversiteten i hav og elver.

Miljøvennlig vekst

Nye oppdrettsløsninger i tett integrasjon med teknologi fra andre havnæringer vil bringe innovasjoner, kunnskap, kompetanse, og ikke minst, miljøvennlig vekst i norsk havbruksproduksjon.

I norske fjorder vil vi i framtiden finne lukkede sjøanlegg, som i samspill med landbasert smoltproduksjon, sikrer robust post-smolt tilpasset tradisjonelle oppdrettsmerder og nye anlegg til havs og i eksponerte oppdrettsområder. De lukkede anleggene i sjø vil samtidig være effektive i å redusere miljøpåvirkningen i fjordene gjennom oppsamling av overskuddsfôr og avføring til sjø.

Teknologisynergier

Framtidens største vekst i norsk oppdrettsproduksjon vil finne sted i havbaserte og mer eksponerte kystområder. Flere interessante konsepter har fått innvilget utviklingstillatelser, eller venter på muligheten til å sikre seg et framtidig produksjonsareal og tillatelse.

Det er i denne kategori av ny havbruksteknologi man finner de største mulighetene for teknologisynergier mellom olje & gass, den maritime industri og havbruksnæringen.

Fra oljenæringen kommer konstruksjons- og integrasjonskompetanse av store havanlegg, industriell digitalisering & automasjon av produksjon, og ikke minst erfaring med krevende operasjoner i eksponerte havområder.

Løsninger til havs

Økt digitalisering og tettere overvåkning av produksjonssyklusene vil bidra til god produksjonskontroll, bedre fiskehelse og økt lønnsomhet. Utvidet overvåkning av anleggsstrukturer vil likeledes redusere risiko for ukontrollerte utslipp til omgivelsene, og andre alvorlige hendelser som kan inntreffe under produksjon i værharde områder. Fra maritim bransje vil havbruksnæringen få tilført kunnskap og erfaring om maritime operasjoner ved anlegg, bærekraftige service- og logistikkløsninger til havs, samt konstruksjon og drift av multifunksjonsbåter med null- og lavutslippsløsninger. Offshorenæringen og den maritime bransjes teknologi og kunnskap vil således være helt avgjørende for at havbruksnæringen skal kunne lykkes i sine ambisjoner om lave klimautslipp i framtidens produksjonssystemer til havs.    

Norsk Industri har tro på at norsk teknologi og kompetanse vil bidra til å sikre en fortsatt norsk lederrolle innen industribasert akvakultur, nasjonalt og internasjonalt. Dette fordrer at nye oppdrettsområder og teknologier kan tas i bruk. Størst risiko nå er at innovasjon uteblir.

Av Stål Heggelund, Fagsjef – Maritim Bransjeforening, Norsk Industri

Neste artikkel