Home » Fremtidens oppdrett » Innovativt produkt for fremtidens oppdrettsnæring
Sponset

For å øke fiskeproduksjonen og ivareta god fiskevelferd, må vi finne løsninger på utfordringene med rømming, lus og overforbruk av medisin og fôr. Det nye, bærekraftige og kostnadseffektive produktet Marine Donut, løser disse problemene.  

Bluegreen er et kompetansemiljø med ledende internasjonal ekspertise på termoplast, et gjenvinnbart materiale som egner seg i mange ulike settinger og konstruksjoner.  

– Vi har vært med på å utvikle og bygge infrastruktur og konstruksjoner til utallige landbaserte oppdrettsanlegg, men det er flytende, lukkede oppdrettsanlegg vi virkelig satser på. Selv om vi er nyetablert har vi likevel betydelig erfaring fra bransjen, sier Nils-Johan Tufte, administrerende direktør i Bluegreen. Han viser blant annet til utvikling og bygging av Preline Fishfarming system som i dag opereres av Lerøy, og FishGLOBE v5 som opereres av Ryfish/Grieg Seafood.

Nils-Johan Tufte

Administrerende direktør i Bluegreen

– Vi er en start-up med en lang historie. Jeg er stolt av å ha med meg folk som har bygd de to største termoplastkonstruksjonene i verden, og snart slår vi den rekorden igjen, sier Tufte.

Bluegreen har også nettopp skrevet kontrakt med Salmar der de skal prosjektere og installere vanninntak og utløp på verdens største settefiskanlegg på Tjuin.

Marine Donut rommer 1.100 tonn MTB og kan brukes til både post-smolt og matfisk. Foto: Bluegreen

Bærekraftige løsninger

– Mange er opptatt av mikroplast og plastforsøpling. Det er et stort problem, og også noe vi er opptatt av. Men termoplast er et gjenvinnbart og miljøvennlig produkt som reduserer materialforbruket, motstår korrosjon og hindrer lekkasje. Vår visjon er å levere verdens mest miljøvennlige løsninger for og i vann, sier Yvonne Aasbø, markedssjef i Bluegreen. Hun trekker frem den nye havbruksstrategien som lanseres i sommer.

– Bærekraft på agendaen fører til at hele næringen må tenke nytt rundt dette med lukket oppdrett. Her har vi også et helt nytt produkt, og vi står klare til å posisjonere oss når havbruksstrategien lanseres, sier hun.

Yvonne Aasbø

Markedssjef i Bluegreen

Marine Donut

Det nye produktet Aasbø snakker om, er en lukket oppdrettsenhet som er miljøvennlig, gir god fiskevelferd og som er kostnadseffektiv. Anlegget er formet som en donut, der fisken svømmer rundt eller står i strømmen.

– Her har vi tenkt helt utenfor boksen både med tanke på design og produksjonsstrategier, sier Tufte, og forteller at ideen ble til etter en drøm.

– Jeg våknet etter å ha drømt om et smultringformet oppdrettsanlegg. Jeg begynte å google, og da kom det opp et bilde av en badering formet som en smultring, der noen hadde tatt en bit. Jeg tenkte at inni den biten kan det stå en strømsetter, og gikk ut på kjøkkenet og begynte å tegne og beregne volum, vekt og kostnader. Det førte til at jeg tok patent og begynte å videreutvikle produktet, sier Tufte.

– Mowi tente på konseptet, søkte om utviklingstillatelse og fikk tilslag på det. Det er et kvalitetsbevis og en anerkjennelse, sier han videre.

Løser luseproblemet

– Alle er ute etter å løse luseproblematikken. Hvorfor ikke løse den ved å unngå den? Våre vanninntak ligger så dypt at lus ikke er noe problem. I tillegg bruker vi teleskopiske rør på inntakene, som kan tilpasses optimal temperatur. Det vil heller ikke være noe problem med algeoppblomstring eller rømming, sier Tufte.

Bedre fiskevelferd

– Anlegget er et strømningsanlegg som mosjonerer fisken, der strømmen kan justeres etter oppdretters ønske. Dette gjenskaper miljøet som laksen opplever i elvene. Vi har også en bedre løsning for tømming av fisk, sier Tufte, og legger til at anlegget kan benyttes til produksjon av både post-smolt og matfisk.

Utformingen gjør at anlegget kan heves, senkes og fløtes mellom lokasjoner. Anlegget er lett å rengjøre, og det stilles mindre krav til nedetid mellom utsett enn tradisjonelle oppdrettsanlegg. Marine Donut er designet for å tåle høy eksponering av både bølger og strøm.

– Digitalisering har også stått sentralt. Sammen med ABB har vi utviklet systemer som kan kontrollere alle interessante parametere ved hjelp av sensorikk. Som oppdretter får man full kontroll over fisken og omgivelsene gjennom digitalisering og monitorering, sier Tufte.

Fra venstre: Nils-Johan Tufte, administrerende direktør, Elg Ragnar Thunes, HMSK- og HR-leder, Geir Andresen COO.
Bilde til høyre: – Vi er en start-up med en lang historie. Jeg er stolt av å ha med meg folk som har bygd de to største termoplastkonstruksjonene i verden, sier Nils-Johan Tufte, administrerende direktør i Bluegreen.

Kostnadseffektivt

Marine Donut åpner for helt nye og lønnsomme produksjonsstrategier.

– Denne løsningen er etter vår mening mer kommersiell enn det vi har sett hittil. Vi har virkelig satt oss ned og analysert de største kostnadsdriverne og funnet løsninger som minimere dem. Selv om anlegget er dyrere, blir lønnsomheten totalt sett god når man unngår en del kostnader og kan øke produksjonen. I sum er vi konkurransedyktige, sier Tufte.

Konseptet verifisert av SINTEF

– En skalamodell er allerede testet i bassenget hos SINTEF, og den verifiserer de forventete gode resultatene. Neste skritt er å få et fullskala anlegg ut i sjø. Vi tar gjerne en prat med interessenter, sier Tufte.

FAKTA OM BLUEGREEN

Ble etablert i 2020

Har 25 ansatte

Innehar verdensledende ekspertise på termoplast: Lukkede og landbaserte oppdrettsanlegg

MARINE DONUT

Tilgjengelige forskningsresultater viser at Marine Donut vil gi:

Høy fiskevelferd og biologisk kontroll

Ingen luseproblematikk

Forbedret fÔrfaktor

Ingen rømming

Oppsamling og videreforedling av slam, dødfisk og organisk avfall (tørrstoff til ressurs)

Digitalisering / dashboard løsning / big data analyse

Effektiv logistikk og produksjonsstrategi

God areal effektivitet

Enklere vedlikehold og kortere «nedetid»

Mulighet for rensing av inntaksvann ved behov

Tekst: Marte Frimand

Neste artikkel