Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Ekspertene svarer: Dette burde havbruksnæringen satse på i fremtiden
Innovasjon i havrommet

Ekspertene svarer: Dette burde havbruksnæringen satse på i fremtiden

Foto: Getty Images

NCE bidrar til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i norske klynger. Norge har i dag 12 NCE-klynger med bedrifter som hevder seg innenfor sine felt i det globale markedet. Her svarer tre av NCE-klyngene på spørsmål om fremtidens havrom. 

Malin_Johnsen

Malin Johansen

Daglig leder, NCE Aquaculture

1. Hvilke fokusområder mener NCE Aquaculture at Norge burde satse på i fremtiden?

Norge er en stormakt innen sjømat og vi kan bli enda sterkere gjennom fokus på forskning, teknologiutvikling, økt bearbeidingsgrad og bruk av hele fisken, nye profesjonsområder, arter og produkter. Nye biomarine industrier som eksempelvis algeproduksjon og prosessering, har et stort potensial som nye ingredienser til fôr, som mat og til medisin. Vi har et unikt utgangspunkt for mer produksjon i havet.


2. Hvordan har forskningskompetansen i havnæringen utviklet seg de siste årene?

Forskningskompetansen i havbruksnæringen har økt jevnlig siden næringen startet i Norge. Vi har i dag ledende forskningsmiljøer både gjennom våre forskningsinstitusjoner og akademia. Tett samarbeid mellom disse miljøene og næringen er en nøkkel for å både løse næringens utfordringer og fremme muligheter. Dette er noe vi jobber mye med i klyngene, vi er en koblingsboks mellom disse.


3. Hvordan bidrar NCE Aquaculture til økt innovasjon?

Målsetningen med klyngesamarbeidet er å jobbe frem fellesprosjekter innen både produksjonsbiologi og -teknologi. Her er vår rolle å bistå med at partnerne i klyngen henter ut sitt innovasjonspotensiale. Havbruksnæringen har et stort fokus på bærekraftig produksjon, har stor innovasjonskapasitet, vilje til å dele kunnskap og jobber kontinuerlig med utviklingsprosjekter. Det gir i seg selv  et sterkt innovasjonsøkosystem.

Nina_Stangeland

Nina Stangeland

Managing Director, NCE Seafood Innovation

1. Hvilke fokusområder mener NCE Seafood Innovation at Norge burde satse på i fremtiden?

I sjømatnæringen og andre næringer har vi i Norge tradisjon for tillitsbasert samarbeid for å løse konkrete utfordringer. Vi tror det er helt essensielt om vi skal klare å utvikle sjømatnæringen, at det er forutsigbare rammevilkår for etablerte selskaper, samt at man må legge til rette for å kunne utvikle mer og ny verdiskapning fra havet. I NCE Seafood Innovation tror vi det er viktig å legge til rette for deling av kunnskap og erfaring, samt muliggjøre for mer åpen innovasjon, øke digitalisering og tilgjengeliggjøre mer risikokapital til tidligfase. Norge har et enormt potensial for vekst og mer verdiskapning fra havet – og vi må gjøre det vi kan for å benytte oss av vår kompetanse og erfaring innen havbruk og fiskeri.

2. Hvordan har forskningskompetansen i havnæringen utviklet seg de siste årene?

Forskningskompetansen i havnæringen kjennetegnes ved at det har vært en dynamisk utvikling, og at den reflekterer de utfordringer og behov næringen har. Det har vært en jevn anvendelse av og fokus på til dels komplekse vitenskapelige funn. Helhetsinntrykket er at forskningen og den nødvendige kompetansen blir mer og mer spesialisert og svært avanserte metoder innen molekylærbiologi, kjemi og biologi blir anvendt. Dette vises spesielt i fagfelt som avl, sykdomsforskning og utvikling og drift av nye anleggstyper.

3. Hvordan bidrar NCE Seafood Innovation til økt innovasjon?

NCE Seafood Innovation jobber målrettet mot å bygge et økosystem for å bidra til bærekraftig utvikling av sjømatindustrien. Vi tror at når vi kobler etablerte sjømatbedrifter, fremtidsrettet akademiske institusjoner, entreprenører og kapitalmiljøer utgjør dette samspillet grunnlaget for å utløse  potensialet for bærekraftig innovasjon i næringen. Sammen med disse aktørene jobber vi frem prosjekter og aktiviteter for å øke kompetanse, innovasjon og entreprenørskap i næringen – dette tror vi henger tett sammen og bidrar til å utvikle en viktig og fremtidsrettet næring for Norge.

Hege Økland

Hege Økland

Daglig leder, NCE Maritime CleanTech

1. Hvilke fokusområder mener NCE Maritime CleanTech at Norge burde satse på i fremtiden?

Grøn skipsfart er et satsingsområde for norsk industri, og en sektor der vi er godt posisjonerte for å ta en internasjonal lederrolle. I årene som kommer vil etterspørselen etter grønne løsninger øke verden over, som et resultat av strengere reguleringer og ambisiøse klimakrav. Gjennom et målrettet samarbeid mellom industri og myndigheter vil det kunne skapes mange tusen nye arbeidsplasser og en stor eksportindustri.

2. Hvordan har forskningskompetansen i havnæringen utviklet seg de siste årene?

Norskekysten er et laboratorium for utvikling og demonstrasjon av grønne løsninger, og forskningsinstitusjonene er en viktig støtte i dette arbeidet. Ved å koble industribedrifter med forskningskompetanse bidrar vi til å sikre relevant forskning som kommer samfunnet til gode. Dette har vi lykkes godt med i både norske og europeiske innovasjonsprosjekter.


3. Hvordan bidrar NCE Maritime CleanTech til økt innovasjon?

Nøkkelen til å lykkes med å nå klimamålene våre er samarbeid, og det er dette NCE Maritime CleanTech legger til rette for. Vår styrke er at vi gjennom samarbeid får opp løsninger og fartøy som svarer på konkrete samfunnsutfordringer, og som gjør bedriftene mer konkurransedyktige. Den sterke oppslutningen vi opplever viser også at industrien ser nytte av å delta i et slikt klyngesamarbeid.  

Next article