Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Energiløsninger i havrommet
Sponset

Det nære havrom, altså vår langstrakte kyst med fjorder og havnebasseng, har siden istiden forlot Norge vært svært viktig for kommunikasjon og næringsutvikling i samfunnet. Norge har bygget et unikt maritimt miljø, som gjennom svært dyktige designmiljø, verft og redere tar sitt oppdrag på alvor.

Næringen blir nå utfordret til å redusere klimagassene som kommer fra denne sektoren. Selv om tallene er usikre, er det anslått at innenriks sjøfart og fiske står for utslipp tilsvarende nær halvparten av utslippene fra transport på vei.

Elektrifisering av den maritime næring

Vi har blitt svært vant til å se både elektriske biler, og elektriske busser og varebiler på veiene våre. Med hele 66 prosent av nybilsalget som elektrisk i desember 2020 leder Norge an i utviklingen, men også i Europa skjer endringen nå fort. Hva så med maritim transport, er den det neste område for elektrifisering?

Utfordringene med elektrifisering av den maritime næring er flere, men også svært avhengig av type fartøy og driftsprofil. Vi har siden introduksjonen av den første elektriske bilfergen Ampere i 2015, sett at på nær alle nye fergeanbud er med batterielektrisk drift. Regjeringen har i St. Meld. 13 – «Klimaplan for 2021– 2030» lagt opp til et mål om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske. Tiltakene er antatt å gi en utslippsreduksjon på opp mot to millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Batteri-drift av fartøy

Det synes klart at bruk av batteri som energibærer ikke dekker alle behov i den maritime sektoren grunnet vekt av batteriene. Batteri-drift av fartøy passer imidlertid godt for bilferger og bybåter hvor avstanden er relativ kort og det er mulig å lade batteriene mellom hver avgang.

Vi har en rekke pendlerruter i Norge med kort overfart, men med høy frekvens, det vil si hyppige avganger. En rekke av disse rutene er fullt mulig å realisere i dag med nullutslipp basert på moden batterielektrisk fremdriftsteknologi.

Hybridløsninger

Andre sektorer langs kysten har langt større utfordringer. For eksempel skal noen av de største hurtigbåtene langs kysten vår frakte 300 passasjerer med 32 knop over lange avstander, noe som gir et energiforbruk per dag tilsvarende et årsforbruk for en typisk norsk enebolig. De lange rutene har kun anledning til å lade batteriene på endestoppene.

For disse, og for andre sektorer som oppdrettsnæringen, kan hybridløsninger være et steg på veien. I et hybridanlegg kommer energien både fra syntetisk diesel (biofuel) og elektrisk energi lagret i et batteri. Dette gir reduserte CO2 utslipp og gjerne også redusert støy, men også en noe høyere investeringskostnad per fartøy.

For større fartøy og havgående trafikk er det nødvendig å utvikle nye energibærere (drivstoff). Her vil både hydrogen, og syntetiske drivstoff basert på Power to X spille en rolle, men fremdeles gjenstår mye utvikling.

Eksperter på effektive energiløsninger

Bertel O. Steen Power Solutions er en leverandør som er spesialist på effektive energiløsninger både innen maritim sektor og landbasert industri. Vi utvikler og leverer elektriske og hybride fremdriftsløsninger for mindre og lette fartøy for det nære havrom, hvor vekt, energieffektivitet og fleksibilitet er nøkkelparametere for å lykkes med målet om reduserte klimagassutslipp.

Gjennom tett samarbeid med designere, verft og redere innen den maritime næringen finner vi frem til de beste løsningene i dag og i fremtiden. Som Nordisk distributør for Rolls-Royce Power Systems representerer vi et ledende internasjonalt teknologiselskap med sterk forpliktelse til utvikling av klimanøytrale kraft- og energiløsninger for fremtiden.

Les mer her!

Tekst: Bertel O. Steen Power Solutions

Next article