Home » Innovasjon i havrommet » Fremtidens kompetanse for fremtidens havrom
Sponset

Norsk maritim utdanning løftes til verdenstoppen. Kompetanse skal sikre Norges posisjon som skipsfartsnasjon og skape verdier
til velferdssamfunnet.

Maritim næring er blant landets mest innovative med stor betydning for sysselsettingen og vekst i norsk økonomi, men raske endringer stiller økende krav til kompetanse hos ledere og personell. Ny kunnskap er derfor helt nødvendig for å tilpasse næringen en stadig mer digitalisert virkelighet.

MARKOM2020 har vært det viktigste prosjektet for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning i snart ti år. Gjennom samarbeid og langsiktig jobbing har prosjektet klart å etablere en robust sti fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til spisskompetanse innen maritim forskning med eget doktorgradsprogram.

– MARKOM2020 har bidratt til et betydelig kvalitetsløft i norsk maritim utdanning og tatt igjen et stort etterslep. Det måtte til, for utdanningen var
betydelig akterutseilt da vi startet. Nå har vi fått til en kvalitetsendring, og det er blitt lagt merke til ute i bransjen, sier prosjektleder Jørn Kragh.

Foto: Getty Images

Styrker Norges posisjon

MARKOM2020 har gitt mer forskning og innovasjon i havnæringene, høyere kompetanse hos ansatte ved samarbeidsinstitusjonene og et robust utdanningsløp. Resultatene fra MARKOM2020 bidrar til mer effektive og trygge operasjoner til havs, og styrker Norges posisjon som skipsfartsnasjon.

– MARKOM2020 har forent mange små fagmiljøer til ett stort nasjonalt maritimt utdanningsmiljø, et sikkert tegn på at vi har fått det til. Det er en helt annen driv der ute nå og vi samarbeider godt om et felles mål, sier Kragh.

Nye uløste oppgaver

MARKOM2020 avsluttes etter planen ved nyttår 2020 etter å ha nådd målene om betydelig kvalitetsløft i maritim utdanning. Nå venter nye uløste oppgaver for å sikre bærekraftig vekst i havnæringene.

MARPRO2030 ønskes som et oppfølgerprosjekt for å løse de nye oppgavene som skal bringe MARitim PROfesjonsutdanning inn i fremtidens havrom.

– Vi bruker arven og fellesskapet MARKOM2020 har gitt oss til å løse fremtidens utfordringer. Med oppfølgerprosjektet MARPRO2030 vil vi kunne videreutvikle norsk maritim profesjonsutdanning i takt med næringslivets behov, sier Kragh.

Gjennom MARPRO2030 skal tettere samarbeid mellom næringsliv, forskere med maritim operasjonell bakgrunn, forskere innen teknologi og ingeniører gi økt verdiskapning, innovasjon og bærekraft.

– Vi kan ikke stoppe med MARKOM-2020, og håper Kunnskapsdepartementet fortsetter å finansiere utvikling av norsk maritim profesjonsutdanning. Norge skal være best på hav – også i fremtiden! sier Kragh.

Fakta om MARKOM2020

* MARKOM2020, som står for MARitim KOMpetanse, ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2011 med mål om å heve kvaliteten på maritim operasjonell utdanning.
* Institusjonene som samarbeider er NTNU, Universitetet i Sørøst-Norge, UiT Norges Arktiske Universitet og Høgskulen på Vestlandet, samt maritime fagskoler.
* Prosjektet har gitt forventet resultater og løftet norsk maritim profesjonsutdanning til verdenstoppen – fra fagskole via bachelor- og masterutdanning til eget doktorgradsprogram.
* Utdanningsinstitusjonene håper på finansiering til nytt prosjekt som skal utvikle MARritim PROfesjonsutdanning for fremtidens havrom – MARPRO2030

Dette har MARKOM2020 oppnådd:
* Et doktorgradsprogram (ph.d) innen nautiske operasjoner, hvor hittil to kandidater har  disputert.
* Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) innen maritim utdanning, en prestisjeordning som skal stimulere fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning.
* Fire nye masterprogrammer innen maritime fag.
* Et nytt bachelorprogram spesialtilpasset kandidater med maritim fagskole.
* En mer effektiv koordinering mellom fagskolene og bedre samarbeid.
* Flere søkere til maritime studier, mer forskning og innovasjon i havnæringene.

Ønsker du å lære mer om norsk maritim profesjonsutdanning?
Besøk: https://markom2020.no/

Tekst:Marte Frimand, [email protected]

Neste artikkel