Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Grunnlaget for fremtidens grønne energiproduksjon legges nå
Sponset

Det vil bli økt etterspørsel etter grønn energi, mens etterspørselen etter fossil energi reduseres. Tiden er inne for å utnytte mulighetene som ligger på norsk sokkel, og den teknologiske kompetansen vi har fra olje- og gassindustrien, for å produsere havvind i stor skala og hydrogen fra naturgass.

Verden er midt inne i et skifte der markedene er i betydelig endring og hvor både Norge og de viktigste handelspartnerne våre har høye klimaambisjoner. EU har for eksempel skyhøye ambisjoner om å fase ut fossil energi for å satse på fornybar energi isteden. I dette landskapet ligger det store industrielle muligheter for Norge ved å utvikle sokkelen i en retning hvor det satses mer på offshore vind og produksjon av hydrogen fra naturgass.

– EU kommer ikke til å klare de ambisiøse klimamålsetningene sine uten å importere energi. Her ligger det en stor mulighet for oss. Vi mener at Norge har potensiale til å produsere og levere ti prosent av EUs fremtidige behov for vindkraft. I tillegg vet vi at EU kommer til å være avhengig av å importere hydrogen for å nå klimamålene. Norge kan utnytte gassressursene på norsk sokkel til å produsere hydrogen og eksportere til Europa. Det kommersielle mulighetsrommet er med andre ord stort og veldig interessant, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

Vi må ta posisjoner

– Det er flere land som ønsker å komme i den samme posisjonen på havvind som det Norge ønsker. Derfor er det viktig at vi bruker tiden godt for å utnytte mulighetene våre best mulig og gå i riktig retning. Men vi har en stor jobb foran oss. Først og fremst må alt det regulatoriske som trengs for en skikkelig satsning på havvind komme på plass. Vi trenger lover og regler som gjør at vi kan komme i gang på en god måte, og bedre rutiner for konsesjonsbehandling, for i dag tar det alt for lang tid fra man søker til de nødvendige konsesjonene er gitt, fortsetter Hauglie. 

Hun etterlyser også klare mål og høye nok ambisjoner i den nye energimeldingen – målsetninger som tydelig viser hvor vi skal og hva vi skal levere:

– Ambisjonene bør være store og forholdene legges til rette på en slik måte at vi klarer å skape volum på industriell skala. Det holder ikke å sette opp en vindmølle her og en vindmølle der. Skal vi lykkes med denne satsningen må vi få opp volumet slik at havvind blir kommersielt interessant og at vi får de nødvendige kostnadsreduksjonene. Det samme gjelder for produksjon og eksport av hydrogen som vil bidra til betydelige utslippsreduksjoner i Europa. Norge bør sette seg mål om hvor mye hydrogen som kan leveres fra norsk gass innen 2030, tilføyer hun.

Grønn omstilling

Norge vil fortsette å utvinne olje og gass så lenge verden etterspør disse produktene. Olje- og gassressursene kommer etter hvert til å reduseres, rett og slett fordi flere og flere reservoarer tømmes. Men det er viktig at vi bruker tiden frem til det skjer til å utvikle nye næringer og nye næringskjeder som skal skape inntekter, arbeidsplasser og gi Norge flere ben å stå på. Da må vi dra nytte av teknologien og kompetansen vi har fra norsk olje- og gassindustri til å utvikle ny industri og mer klimavennlig energi enten det er snakk hydrogen, havvind eller andre energibærere.

– Vi er interessert i å utvikle sokkelen videre, samtidig må vi også legge forholdene til rette slik at vår egen leverandørindustri forblir konkurransedyktig og utvikler seg videre for å møte den globale konkurransen. Flere av selskapene våre er allerede i gang med satsing både innen havvind og på hydrogen. Hvis Norge virkelig vil, har vi mulighet til å fortsette den industrielle utviklingen av fremtidens havrom, avslutter Hauglie.

Av Tom Backe

Next article