Home » Innovasjon i havrommet » Havbruk i vann, på land eller i andre land?
Innovasjon i havrommet

Havbruk i vann, på land eller i andre land?

I et land født av havet, ligger den blå åker i sentrum av grønn omstilling. Gjennom å leve av havet, har lokalsamfunn og kompetanse vokst frem og lagt til rette for nye næringseventyr i havrommet. 

Når vi skal omstille oss til et mer bærekraftig samfunn, starter omstillingen med et blikk mot et hav av muligheter.

Utviklingen av sunn og bærekraftig matproduksjon, som lakseoppdrett, er helt avhengig av sterke lokalsamfunn som legger til rette for næringsvirksomhet. Og det er ikke bare bunnlinja til bedriftene som har betydning. De må også bidra til den lokale samfunnsutviklingen, for det er etterlevelse av samfunnskontrakten som gjør at lokalsamfunnene ønsker dem velkomne. Veksten i sjømatnæringen, som er ønsket, fordrer en videreutvikling av attraktive og velfungerende bo- og arbeidsregioner langs kysten.

Lokalsamfunnet i sentrum

Økt sjømatproduksjon vil også øke behovet for kompetente arbeidstakere som trenger lokalsamfunn med et godt skoletilbud, trygge skoleveier, gode barnehager, et rikt kulturliv, idrettsarenaer og kritisk samfunnsinfrastruktur.

For havbrukskommunene er det avgjørende at veksten er bærekraftig og tuftet på Norges naturgitte fortrinn. Hvis man velger å flytte fisken på land, må også det skje i samspill med vertskommunene, og der bruk av naturressurser må følge de samme rammene som er i dagens samfunnskontrakt ved oppdrett i den kommunale sjøallmenningen.

Utnyttelse av naturressurser må være langsiktig og ivareta interessene til etterslekten. Samtidig er dagens bosettingsstruktur en avgjørende faktor for å lykkes med å utvikle de naturbaserte næringene. Også attraktivitet henger tydelig sammen med at lokalsamfunnene må få sin rettmessige andel av verdiskapningen. For havbrukskommunene har havbruksfondet og produksjonsavgiften nettopp ført til at innbyggerne i hovedsak er mer positivt innstilt til oppdrettsnæringen enn for fem-seks år siden.

En oppskrift for suksess

Det er vanskelig å spå fremtiden, men det som er sikkert er at havet fortsatt vil være sentralt videre i vår historie. Blant de nå 72 havbrukskommunene som er medlem i Nettverk fjord- og kystkommuner, ønsker vi velkommen en bærekraftig vekst som sikrer utviklingen av næringene og lokalsamfunnene langs kysten. Forvaltningen av konsesjonene for oppdrett må sikre en mer bærekraftig utvikling enn vi opplever i dag, slik at våre fortrinn sikrer en videre sunn matproduksjon lang kysten.

Norsk sjømatproduksjon er en suksesshistorie, som enda ikke er skrevet ferdig. Forvalter vi utviklingen riktig, ligger et hav av muligheter foran oss. Vi må bare passe på å ha blikket vendt mot havet. Utviklingen innen havbruk, uavhengig av om det er i vann, på land eller i andre land, må ivareta lokale behov og minimalisere slitasjen på lokalsamfunnet.

Av Styreleder Ole Haugen og daglig leder Anna Ljunggren, Nettverk fjord- og kystkommuner

Neste artikkel