Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Havbruk til havs krever ny teknologi og gode rammebetingelser
Sponset

Norge trenger å utvikle en ny verdikjede som flytter havbruksproduksjonen ut i havet, da dagens havbruksproduksjon innaskjærs ikke gir rom for den bærekraftige vekst mot 2050 som ligger i regjeringens og Stortingets mål, grunnet biologiske og miljømessige utfordringer. 

Stål Heggelund

Fagsjef Norsk Industri

Det er behov for mer industrialisering og en proaktiv tilnærming til dagens utfordringer i næringen, fremfor å bruke store ressurser på å håndtere problemene i ettertid.

Norsk Industri har i sine innspill til en ny havbruksstrategi lagt fram forslag til et nytt helhetlig tillatelsessystem for oppdrettsproduksjon i eksponerte kystsoner og i ytre havområder, som vil kunne sikre et stort teknologisk mangfold og teknologinøytralitet for oppdrettere som ønsker seg et bredt utvalg av konkurrerende oppdrettsteknologier. Det er nå viktig at myndighetene etablerer gode og langsiktige rammebetingelser for å sikre framtidig vekst og ekspansjon i norsk oppdrettsnæring. Fra bedriftenes side trengs det betydelige teknologiske innovasjoner dersom målsetningen om en sterk økning av produksjonen mot 2050 skal kunne virkeliggjøres.

Avgjørende for å sikre fremtidig konkurransekraft

Ny oppdrettsteknologi og nye produksjonsmetoder i eksponerte og havbaserte områder vil bli avgjørende for at de totale produksjonskostnadene i norsk havbruk kan reduseres for således å sikre fremtidig konkurransekraft. Dersom myndighetene legger forholdene til rette nå vil flere spennende teknologiplattformer med stort innslag av bedrifter på tvers av de blå næringene, det vil si bedrifter med stor industriell utviklingskompetanse fra olje- og gassnæringen, det maritime miljø og havbruk, kunne se dagens lys. Disse miljø har bevist gjennom den nå avsluttede utviklingstillatelsesordningen at store teknologi- og produksjonsmessige nyvinninger er mulig dersom rammene tillater dette.

For bedrifter og oppdrettere som satser på framtidsrettet havbruk til havs er det viktig at prosessen rundt tildeling av lokaliteter og tillatelser ferdigstilles raskt for å kunne bruke momentet som er bygget opp ved utviklingstillatelser. Norske selskaper har de beste forutsetninger, utstyr og kompetanse for å ta i bruk mer eksponerte områder langs vår kyst og ute til havs. For den norske industrien ligger det til rette for oppdrag som i sum i årene fremover vil kunne beløpe seg til flere milliarder kroner, men vi står dessverre i fare for å miste kompetanse og investeringsvilje dersom ventingen blir for lang.

Står klare

Service- og utstyrsleverandører i de tre havnæringene står klare til å realisere havbasert oppdrett sammen med oppdrettere og myndigheter. Vi håper at den nye havbruksstrategien svarer på havnæringens ønsker om en miljøvennlig produksjonsvekst ved bruk av nye teknologiske løsninger som fokuserer på norsk verdiskapning og norske komparative fortrinn. Tiden er inne til å påskynde utviklingen av næringen på industriell basis.

Tekst: Stål Heggelund, Fagsjef Norsk Industri

Next article