Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Havvind gir nye muligheter for Norge
Sponset

Verdens energibehov må dekkes på en bærekraftig måte. Havvindsatsingen til Shell, Lyse og BKK er rettet mot å bidra til grønn omstilling av samfunnet og skape nye varige arbeidsplasser.

– Havvind gir muligheter for Norge til å bygge en ny industri, sier Fredrik Celius fra hovedkontoret til Shell i Stavanger, hvor han jobber med forretningsutvikling innen havvind i Norden og er prosjektleder for prosjektet Shell, BKK og Lyse står sammen om.

Shell har som ambisjon å være en pådriver for grønn industriutvikling i samarbeid med de to industrikonsernene. I vår etablerte selskapene et langsiktig partnerskap for å samarbeide om utbyggingen av norsk havvindteknologi og kunne bidra til nye lønnsomme arbeidsplasser.

– Det er en god match mellom selskapene fordi vi kan knytte offshore vindkompetanse og den globale energikompetansen hos Shell sammen med Lyse og BKK som har kjernekompetanse innen vannkraftproduksjon og kjenner det nordiske markedet godt. I tillegg er Lyse og BKK betydelige nettoperatører i områdene de opererer, sier Celius.

Les mer om prosjektet her!

En global portefølje

Selskapet har drevet med utvikling av havvind i over tjue år og har opparbeidet en global portefølje på havvindprosjekter som også omfatter anlegg i produksjon. Til sammen har selskapene hver for seg over 100 års erfaring i norsk energiforsyning og produksjon.

– Totalsammensetningen her tror vi passer veldig bra, forklarer han.

Hvordan utfyller vannkraft og vindkraft hverandre?

– Vi ser særlig på at det området som heter Sørlige Nordsjø II kan bli et område som kan utvikles til å levere fornybar kraft 24/7 til Europa, sier Celius.

Han forteller videre at Nordsjøen betraktes som en av verdens beste vindressurser.

– Du er avhengig av vind, som du ikke har tilgjengelig hele tiden. Her kommer vannkraften inn, som med sine vannmagasin kan spille sammen med vindkraften. Når det blåser mye, kan man spare vann i magasinene. Når det er vindstille, kan etterspørselen av kraft dekkes med den regulerbare vannkraften. Med denne fleksibiliteten kan vi få en attraktiv modell for alle som etterspør kontinuerlig fornybar kraft, noe det er vanskelig å få til i dag, sier han.

Ny havvind-studie

Markedet for havvind vokser globalt, og hvis norske myndigheter deltar kan dette gi norsk leverandørindustri et betydelig konkurransefortrinn. I en nylig gjennomført studie er det utdypet hvordan Norge kan lykkes med akkurat dette.

Hva er det studien i hovedsak kan fortelle?

– I en høringsprosess som gikk nå over sommeren, leverte vi som konsortium et høringssvar, hvor argumentene våre bygges på en studie som vi har fått utført av det britiske energikonsulent-selskapet Baringa, sier Celius, og forteller videre at denne studien hovedsakelig har sett på andre havvind-markeder.

Studien omfatter Storbritannia, Nederland og Frankrike samt noen innslag fra USA. Her er de ulike tildelingsmodellene sammenlignet og påvirkningen av markedet i de statene som har åpnet for havvindutbygging ble vurdert.

– Vi har tatt utgangspunkt i de to tildelingsmodellene som myndighetene har lagt frem. En som retter seg mer mot flytende havvind på Utsira Nord, og en på Sørlige Nordsjø II som er en bunnfast teknologi, sier han. Studien konkluderer at hovedmodellen med en prisbasert auksjon der selskapene byr på de områdene de ønsker å få, er en lite egnet modell i første fase.

– Hovedgrunnen til det er at når man starter opp en havvindindustri, i hvilket som helst marked, så er det knyttet mye usikkerhet og risiko for de som skal delta i denne utviklingen, sier han.

– I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til markedsmekanismen for såkalte hybridprosjekter. I sum vil det være veldig vanskelig for aktører å prissette denne usikkerheten i en auksjon.

Shell, BKK og Lyse vil lede an i omstillingen av Norge, og går sammen for å bygge ut havvind. Les mer her!

Kvalitativ vurdering

Alternativet som studien peker på er den modellen tenkt ut for Utsira Nord, med en kvalitativ vurdering.

– På denne måten kan myndighetene i større grad forme utviklingen av havvindindustrien. Et viktig mål for myndighetene er å stimulere norsk leverandørindustri og dreie nye jobber fra olje- og gass til fornybart. Dette gir dem en større mulighet for å styre utviklingen i ønsket retning, sier Celius.

– Som konsortium kan vi jobbe med flere typer tildelingsmodeller, men akkurat i denne fasen mener vi at kvalitative kriterier er den riktige veien å gå.

Fakta om Lyse

• Heleid av 14 kommuner i Sør-Rogaland

• Årlig middelproduksjon vannkraft 9 995 GWh

• Levert natur/biogass i fjor: 481 GWh

• Levert fjernvarme i fjor: 171 GWh

Les mer her!

Av Julie Malvik

Next article