Home » Innovasjon i havrommet » Ny design gir en mer bærekraftig oppdrettsbransje
Sponset

Havet dekker 70 prosent av jordas overflate. Likevel kommer bare to prosent av maten vi spiser fra havet. Skal vi klare å dekke matbehovet til alle menneskene på jorden fremover, må vi øke veksten i havbruket. Dette må skje på en bærekraftig måte, og vi må ta i bruk nye områder.

GM Aqua Design er en merd som er designet for å tåle en signifikant bølgehøyde på åtte meter. Dermed kan man åpne for oppdrett i nye områder i semieksponerte lokasjoner, det vil si områder utenskjærs.

– Dagens oppdrettsteknologi, kan ta bølger opp til rundt fire meter. Etter dette, trenger man ny teknologi. GM Aqua design er en kostnadseffektiv løsning som tåler de utfordringene som er for eksponert havbruk, sier Arne Vagle, prosjektleder for GM Aqua Design i Global Maritime.

Arne Vagle

Prosjektleder for GM Aqua Design i Global Maritime

Kan tas offshore

Global Maritime jobber nå med et forprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge. Dette prosjektet er rettet mot å ta GM Aqua Design ut til fult eksponerte lokasjoner med signifikant bølgehøyde på 15 meter. Designet er mulig, men vi må ta hensyn til fisken. Vi har tro på en stegvis utvikling hvor teknologien og fiskehelsen utprøves på semieksponerte lokasjoner, men er beredt til å ta teknologien fult eksponert om markedet ønsker det, sier Vagle.

– Vi har mye erfaring og lang fartstid innenfor offshore fiskeoppdrett. Vi har vært involvert i flere konsepter, både knyttet opp mot ordningen om konsesjonssøknader og utenfor, sier vagle, og nevner blant annet pilotanlegget Ocean Farm 1.

Verdens første anlegg til havs

Allerede i 2012, begynte Global Maritime, i samarbeid med Salmar, å utvikle Ocean Farm 1. Ocean Farm er verdens første oppdrettsanlegg til havs. Det er et fullskala pilotanlegg for testing, læring, forskning og utvikling, spesielt innen biologiske forhold og fiskevelferd. Global Maritime har hatt en stor rolle i dette prosjektet, og har blant annet stått for designutviklingen.

– I 2012, var olje- og gassindustrien fortsatt på full fart opp, og vi designet mye offshore. Vi så også at vi kunne designe nye løsninger for oppdrettsnæringen, og takket ja da vi fikk muligheten til å gå inn i den bransjen, sier Vagle.

Global Maritime er i dag en del av industrigruppen Moreld. Moreld er et nytt selskap som består av 17 oljeserviceselskap som blant annet jobber inn mot bærekraftig aquakultur.

Slik ser GM Aqua Design ut i dag. Foto: Global Maritime

Venter på støtteordning

For å kunne ta GM Aqua Design videre til fulleksponert drift, trengs en støtteordning for risikoavlastning. Vagle forteller at det er levert inn søknad om konsesjoner for konseptet, og at dette ligger hos direktoratet for avklaring.

– Vi håper myndighetene snart kommer med en løsning så oppdrettsnæringen får den forutsigbarheten og tryggheten de trenger. Nå sitter næringen bare og venter. Hadde dette vært på plass, hadde næringen tatt et kvantesprang videre, sier Vagle.

Ønsker norsk industri

For å bygge anleggene, ser Vagle at norsk industri er inne i en snuoperasjon, og har kommet på banen som leverandør. De har den rette kompetansen og vil være den foretrukne leverandør. Men det vil være i hard konkurranse fra utenlandske verft og leverandører.

– Forhenværende støtteordning og kommende ordninger tilrettelegger for involvering av verft og denne delen av industrien i en tidlig fase. Det gir prosjektene en mulighet for å tilrettelegge, og gir industrien det forspranget som trengs for å vinne frem i et tøft marked, sier Vagle og forteller at han frykter at mye av verfts- og leverandørkontaktene vil gå til utlandet dersom denne type prosjekter ikke utføres gjennom ordninger med risikoavlastning og pilotprosjekter.

– Andre investorer vil komme på banen og mye av mulighetene for norsk industri vil gå til utlandet, sier han.

Les mer om Global Maritime her!

Tekst: Marte Frimand, [email protected]

Neste artikkel