Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Øvelser, beredskap- og kriseledelse bidrar til tryggere og mer lønnsomme næringer
Sponset

Næringsaktører må ha et kontinuerlig fokus på sikkerhet knyttet til liv og helse, miljø og verdier. Ved endringer i rammebetingelser, aktivitetsmønster og virksomhetsomfang blir det særlig viktig å ha et fokus på risikoområder, tiltak for økt sikkerhet og beredskap mot uønskede hendelser.

Det har de siste årene vært et stadig større fokus på samfunnets beredskap mot ulike typer hendelser. Årets pandemi har gitt oss en ny forståelse for hva som kan ramme oss som lyn fra klar himmel. Kriseledelse handler om å være forberedt på det uventede, og begrense skadeomfanget når noe skjer.

Fra et ledelsesperspektiv er det viktig å ha fokus på styring av innsats og ressurser, og å forberede organisasjonen for respons i ulike faser. Ikke minst blir det viktig å planlegge for kontinuitet i øvrig virksomhet om deler av aktiviteten skulle rammes.

Styrke sikkerheten og beredskapen

For havbruksnæringen og maritim næring vil det være et kontinuerlig behov for å styrke eget sikkerhetsarbeid og beredskapen. Dette innebærer også utvikling av samarbeidsrelasjoner til andre næringsaktører, lokalsamfunn og de offentlige beredskapsaktørene for kontinuerlig erfaringsutveksling og kompetansebygging.

I havnæringene er vi alle «i samme båt». I en eventuell krise eller beredskapssituasjon må både toppledelse, krisestab og førstelinje på fartøy og anlegg mobilisere lynraskt, og utnytte de ressursene som faktisk er tilgjengelige i relativ nærhet. Et slikt samspill setter store krav til aktørene, noe som igjen medfører behov for eksplisitt trening og øving.

Øvelseskompetanse er viktig for å bli bedre

Trening og øving inngår som et sentralt element i bedriftenes kvalitets- og sikkerhetsstyringssystemer. Med økende og mer krevende aktivitet i havbruksnæringen og i maritim næring, lange avstander og få beredskapsressurser er det sentralt at næringene setter økt fokus på sikkerhet og beredskap, blant annet ved å øke sin kompetanse. Læring av hverandre og fra andre bransjer blir viktig.

Det er også viktig at trening og øving ikke bare blir et ritual. Vi må øve på realistiske og krevende situasjoner for å bli bedre kjent med risikoområder, egne prosedyrer og roller på tvers i organisasjonen, der både ledere og medarbeidere kan få testet egen kompetanse. En må øve på at de «svarte svanene», eller for havnæringen «draugen», dukker opp i anlegget eller på fartøyet.

Ofte kan det være vanskelig å sette av tid til slike tiltak i en hektisk hverdag, og store øvelser er kostbare både i tid og penger.

NORDLAB. Foto: Hege C. Stenhammer

Nord universitet med unik plattform for øvelser

Nord universitet har etablert NORDLAB – Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium. NORDLAB gir ulike aktører muligheter til å øve på krisehåndtering innen både offentlig og privat sektor, og har på kort tid etablert seg som et viktig senter for kompetanse innenfor beredskap nasjonalt og internasjonalt. NORDLAB har fokus på trening og øving innen risikoforståelse, krisehåndtering og beredskap.

NORDLAB inkluderer et avansert simulatornettverk med internasjonale forgreininger som muliggjør avansert trening og øving på scenario til sjøs, på land og i luft. Gjennom forskernettverket som er etablert rundt Nord universitet sitter NORDLAB på unik spisskompetanse – ikke minst om beredskap i områder med kaldt klima. Gjennom et tett samarbeid med de maritime fagskolene i Maritim Campus Nord utvikler vi skreddersydde kurs, trenings- og øvingsopplegg. Disse tilbys også nettbasert og i «skyen». Nord universitet har etablert Øvelse Nord som Norges største fullskala samvirkeøvelse der nødetater, kommuner, frivillige, Forsvaret og private bedrifter deltar. Nord universitet sitter på spisskompetanse innenfor en rekke områder, for eksempel innen mediahåndtering.

Tekst: Nord universitets beredskapsledelseslab – NORDLAB

Next article