Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Satser på sameksistens i havrommet
Sponset

Therese Rist

Rådgiver, Senter for hav og Arktis

Jan-Gunnar Winther

Direktør, Senter for hav og Arktis

Senter for hav og Arktis skal sammen med sentrale næringsaktører se på mulighetene for marine næringsparker.

Prosjektpartnere er EquinorAker Offshore WindNorges RederiforbundWWF Verdens NaturfondTroms Kraft og REV Ocean. Gjennom prosjektet «Marine næringsparker – nye muligheter for samhandling til havs» skal nettopp interessentenes behov fram i lyset. Det skal avdekke om man i framtiden kan tenke helt nytt om sameksistens på havet.

Nye løsninger

Sameksistens mellom havnæringene er et sentralt satsningsområde for Senter for hav og Arktis. Aktiviteten i havrommet øker, og på sikt vil det bli større rift om de mest attraktive områdene. En kartlegging fra 2020 viser imidlertid at sameksistens ikke bare handler om areal, men også positive synergier mellom aktørene. Blant annet opererer de i hverandres verdikjeder, og samarbeider om teknologiutvikling og innovasjon. Dialog og tillit mellom aktørene er også viktig for sameksistensen. Marine næringsparker kan være en måte å maksimere slike gevinster på, samtidig som man får ned konfliktnivået. Det framkommer av en rapport med løsningsforslag for bedre sameksistens, økt verdiskapning og mer bærekraft, som Senter for hav og Arktis utga i fjor.

Mer enn samlokalisering

Havet blir benyttet av et stort antall aktører til mange ulike næringsaktiviteter, som sammen står for mesteparten av norske eksportinntekter og flere hundre tusen arbeidsplasser over hele landet. Næringsaktørene selv peker på sameksistens som en avgjørende faktor for framtidig bærekraftig verdiskapning.

I marine næringsparker kan flere ulike aktører operere innenfor samme avgrensede havområde for å utnytte areal og ressurser bedre. På den måten kan man også skape synergier mellom dem. Man kan se for seg at en næringspark etableres i tilknytning til et havvindanlegg, som forsyner resten av aktiviteten med fornybar energi. Restenergien kan benyttes til ladning for forbipasserende skip og overføring til land. En komponent av parken kan være oppdrett lengre til havs, som flere aktører nå utvikler teknologi for. Her kan det være muligheter for både fiskeoppdrett og taredyrking. Olje- eller gassutvinning kan muligens også inngå. Denne konstruksjonen vil være et solid utgangspunkt for å samarbeide om forskning og utvikling. Datainnsamling- og deling kan inngå som en naturlig komponent. Hele parken kan brukes som et «laboratorium» for å studere marine økosystemer og havbunnen. Kanskje vil den også være en turistattraksjon, som gjør at cruiseskip og andre reiselivsaktører stopper innom.

En realisering vil være en storstilt industrisatsning som antagelig vil måtte skje i statlig regi og kreve et stort offentlig-privat finansielt løft. Forstudien som Senter for hav og Arktis nå utarbeider vi gi et bredere kunnskapsgrunnlag for å eventuelt gå videre mot en konseptanalyse.

Stordriftsfordeler

For involverte aktører vil næringsparkene kunne gi tryggere, rimeligere og mer effektiv drift. Slikt flerbruk vil blant annet kunne gi lavere infrastrukturkostnader, mer interaksjon i verdikjedene og bedre beredskap. Samtidig vil det kunne utløse innovasjonskraft, gjøre aktørene til mer attraktive arbeidsgivere, og styrke dialog, tillit og erfaringsoverføring mellom dem. Parkene bør ha positive ringvirkninger også på land, og dermed styrke lokalsamfunnene langs kysten. Områder utenfor marine næringsparker vil kunne frigjøres til andre aktiviteter, for eksempel fiskeri, eller vernes. Hypotesen er at samarbeid og mindre konflikt vil gi større samlet verdiskapning for norske havnæringer.

Prosjektet fra Senter for hav og Arktis er i disse dager i startgropen. Det vil ha ett års varighet.

Senter for hav og Arktis

  • Senter for hav og Arktis er oppnevnt av regjeringen og ble åpnet i 2018.  
  • Senteret jobber for bærekraftig verdiskaping i norske havnæringer, og tilrettelegger for tettere samarbeid mellom relevante kompetansemiljø. Et overordnet mål er å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.  
  • Senteret er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet og administrativt lagt til Nofima.  

Av Therese Rist, rådgiver, Senter for hav og Arktis/Jan-Gunnar Winther, direktør, Senter for hav og Arktis

Next article