Home » Innovasjon i havrommet » Teknologi for et grønnere havrom
Innovasjon i havrommet

Teknologi for et grønnere havrom

I samarbeid med:
Foto: Getty Images
I samarbeid med:
Foto: Getty Images

Internasjonal skipsfart står for to til tre prosent av de globale klimagassutslippene – innen 2050 skal denne andelen halveres. Skipsfarten må og skal bli grønnere. Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) og andre i norsk leverandørindustri leverer teknologien.

Den norske maritime klyngen er i verdensklasse. Nå fronter norske aktører utviklingen av en mer bærekraftig skipsfart. Utslippene fra internasjonal skipsfart skal halveres innen 2050, ifølge FNs sjøfartsorganisasjon, IMO.

Even_Aas

Even Aas

Konserndirektør for Samfunnskontakt og kommunikasjon i  Kongsberg Gruppen (KONGSBERG)

Et hav av grønne muligheter

I krav om økt grønn skipsfart ligger også store muligheter; for norske arbeidsplasser og innhold. Omsetningen av grønn skipsfartsteknologi har nesten tredoblet seg de siste fem årene – fra 9,3 milliarder kroner i 2014, til 28 milliarder kroner i 2018, ifølge en nylig gjennomført kartlegging fra Menon Economics på vegne av Maritimt Forum. Den grønne sysselsettingseffekten i næringen er på rundt 8 000 arbeidsplasser, nesten ti prosent av de totalt 85 000 arbeidsplassene.

På verdensbasis krever overgangen til lavutslippsskipsfart en flåtefornyelse som omfatter langt flere skip enn da dampskipene i sin tid ble byttet ut.

LNG (Liquid Natural Gas)-fartøy er på fremmarsj, og batterisystemer er også i vekst, både for skip og for installasjoner til havs.

Hybride systemer

Norge har en unik posisjon innen grønn skipsfart. For at rederiene skal lykkes med å oppfylle IMOs klimamål for 2050, er de avhengig av hjelp fra hele verdikjeden.

Norske leverandører utvikler nå hybride systemer som kombinerer LNG-drift med batteripakker. Hybridløsningene er forventet å effektivisere drivstoffbruken på rundt 20 prosent, med lik reduksjon i utslipp. I tillegg er det utviklet energikontrollsystemer som gir skipseierne mulighet til å overvåke ytelse og fartøydata for flåten sin – for så å kunne optimalisere driften.

Det norske Kystverket startet i 2011 et fornyingsprogram for sine multifunksjonsfartøy som operer langs norskekysten. Fire skip skulle på vannet. Fra det første til det fjerde har det skjedd store forbedringer i skipenes miljøprofil, blant annet en beregnet reduksjon i drivstofforbruket på 35 prosent, utslippene er halvert og motorens driftstid er redusert med 86 prosent.

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG)

KONGSBERG er en av de største, norske maritime utstyrs- og systemleverandørene med utstyr om bord på mer enn 30 000 skip. Selskapet satser stort på å ta frem bærekraftige lav- og nullutslippsløsninger. Fokus for teknologiutviklingen er minimalisering av energiforbruk, optimalisering av energieffektivitet samt å utvikle løsninger for å benytte nye, rene energikilder og drivstoff.

Løsningene består av komplette systemer for alle maritime segmenter, herunder hybride løsninger med batteri, og løsninger med hydrogen som energibærer. Neste generasjons digitale plattform muliggjør også optimalisering av energiforbruk.

Arbeidsplasser i risikosonen

At skipsfartens fremtid er grønn, betyr at den norske maritime klyngen må fortsette å levere teknologi som bidrar til å realisere en bærekraftig forvaltning av havrommet. Men nå truer oljeprisfall og koronakrise den verdensledende posisjonen som klyngen har. Denne kan best ivaretas gjennom treffsikre krisetiltak fra regjeringens hold – for å sikre jobber i næringen og fortsatt stø kurs mot lavutslippssamfunnet.

Tekst: Even Aas, konserndirektør for Samfunnskontakt og kommunikasjon.

Neste artikkel