Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Vil løse miljøutfordringer
Sponset

AquaPro sin målsetning er å løse en miljøutfordring. Vi vil bidra med en bærekraftig avfallsbehandling og videreutvikle en teknologi som kan brukes til å foredle andre typer biologisk avfall til verdifull planteforedling og energi.

Bakgrunn

Vår bakgrunn og historikk strekker seg tilbake til Atlas Stord (Stord Bartz og Stord Internasjonal), som var verdensledende innen tørke- og presseleveranser til fiskeri, sukker, alkohol, mat og slam-markedene.

Personene bak AquaPro besitter i dag teknologi og kompetanse på de produktområder Atlas Stord hadde, fra slam til brensel, blant annet.

Om prosjektet – fra slam til brensel

Det skal bygges og utvikles et mobilt prosessanlegg som gjør slam og avfall fra havbruksnæringen om til brennbart materiale.

Brenselet vil ha et stort potensiale i sementproduksjon eller fjernvarmeanlegg. Vi vil også selge tørket slam tilbake til havbruksnæringen, og til oppdrettsanlegg som energi.

Prosjektet er i oppstartsfasen og skal ha fokus på teknologiutvikling, samt etablering av løsninger for slamhåndtering, mat- og bioavfall.

Våre kunder er klekkerier, smoltanlegg, testanlegg i sjø (lukkede merder), sementproduksjon og fjernvarmeanlegg. Vi har óg det samme segmentet i utlandsmarkedet.

Nytte

Samfunnets utfordringer som blir løst:

  • er et prosjekt innen det grønne skiftet.
  • øker verdens matproduksjon.
  • reduserer forurensning ved å samle miljøskadelig slam fra fjordene.
  • reduserer CO2-utslippet ved å lage brensel til sementindustrien.
  • styrker Norsk sjømatproduksjon sin bærekraft.

Av Aqua Pro

Next article